Officiele publicatie

Toegepaste wijziging Esterweg 2 te Heesselt

Met ingang van 10 februari 2012 ligt gedurende zes weken, tot en met 22 maart 2012, voor belanghebbenden ter gemeentesecretarie het besluit tot toepassing van een wijzigingsbevoegdheid ter inzage:

  • o
    Het toekennen van een nieuw agrarisch bouwperceel voor het verplaatsen van een bestaande aardbeienplant-kweekbedrijf naar de Esterweg 2 te Heesselt (kadastraal bekend onder Varik, sectie G nummers 694 en 931).

Burgemeester en wethouders hebben besloten medewerking te verlenen aan het verzoek om toepassing te geven aan artikel 3.6.1 lid a Wet ruimtelijke ordening, de wijzigingsbevoegdheid.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbende beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

9 februari 2012
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.