Officiele publicatie

Toegepaste wijziging hoek Bommelsestraat/Esterweg te Opijnen

Met ingang van 20 januari 2012 ligt gedurende zes weken, tot en met 1 maart 2012, voor belanghebbenden ter gemeentesecretarie het besluit tot toepassing van een wijzigingsbevoegdheid ter inzage:

  • Het toekennen van een nieuw agrarisch bouwperceel voor het vestigen van een bedrijf voor duurzame en biologische fruit- en boomkwekerij op de hoek Bommelsestraat/Esterweg te Opijnen (kadastraal bekend onder Est, sectie E nummer 625)

Burgemeester en wethouders hebben besloten medewerking te verlenen aan het verzoek om toepassing te geven aan artikel 3.6.1 lid a Wet ruimtelijke ordening, de wijzigingsbevoegdheid.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbende beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

19 januari 2012
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.