Officiele publicatie

Toegepaste wijziging Zandstraat 38 te Opijnen

Met ingang van 27 oktober 2011 ligt gedurende zes weken, tot en met 8 december 2011, voor belanghebbenden ter gemeentesecretarie het besluit tot toepassing van een wijzigingsbevoegdheid ter inzage:

  • Voor de wijziging van de huidige ‘agrarische bedrijfsdoeleinden’ naar ‘woondoeleinden’ op het adres Zandstraat 38 te Opijnen (kadastraal bekend onder Est, sectie E nummer 785).

Burgemeester en wethouders hebben besloten medewerking te verlenen aan het verzoek om toepassing te geven aan artikel 3.6.1 lid a Wet ruimtelijke ordening, de wijzigingsbevoegdheid.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbende beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

27 oktober 2011
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.