Officiele publicatie

Uitvoeringsbesluit op de verordening straatnaamgeving en nummering (adressen) 2011 (versie 5) gemeente Neerijnen

Het college van burgemeester en wethouders,

in zijn vergadering van:

gelet op de “Verordening straatnaamgeving en huisnummering (adressen) Neerijnen 2011 versie 2”,

BESLUIT

vast te stellen het volgende uitvoeringsbesluit:

Uitvoeringsbesluit op de verordening straatnaamgeving en nummering (adressen) 2011 (versie 5)

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.
  College: het college van burgemeester en wethouders.
 • b.
  Authentiek: gebaseerd op rechtsgronden, waarvan een brondocument bestaat welke geregistreerd is in een systeem dat door burgemeester en wethouders onderhouden wordt.
 • c.
  Authentiek gebouw voor openbaar nut: een gebouw bedoeld voor openbaar nut, zoals gemalen, schakelstations, transformatorhuisjes, gasreduceerstations, telefooncellen, dat door mensen betreden kan worden en als authentiek kan worden aangemerkt.
 • d.
  BAG: Basisregistraties Adressen en Gebouwen; een verzamelnaam van de Basis Gebouwen Registratie en de Basis Registratie Adressen.
 • e.
  Basis Gebouwen Registratie (BGR): registratie van authentieke gegevens voor gebouwen.
 • f.
  Basis Registratie Adressen (BRA): registratie van authentieke gegevens voor adressen.
 • g.
  Basis Registratie Personen (BRP): registratie van autentieke gegevens van personen.
 • h.
  Beleidsregels: regels waarin de wijze van toepassing van dit uitvoeringsbesluit of de verordening nader uitgewerkt en/of toegelicht zijn.
 • i.
  Gebouwnummerplan, De uitwerking van de meest optimale wijze om panden te nummeren,
 • j.
  Straatnaam: een naam voor een gedeelte van de openbare ruimte.
 • k.
  Pand: de kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig constructief zelfstandige eenheid, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden. Bij toetsing of sprake is van een pand wordt gebruik gemaakt van de ‘Beslisboom pand’ zoals weergegeven in bijlage 1 bij dit besluit.
 • l.
  Ligplaats: een formeel door de gemeenteraad van de Gemeente Neerijnen als zodanig aangewezen plaats in het water, al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige- of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.
 • m.
  NEN: door de Stichting Nederlands Nomalisatie-instituut uitgegeven norm.
 • n.
  Standplaats: een formeel door de gemeenteraad van de Gemeente Neerijnen als zodanig aangewezen terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige- of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.
 • o.
  Verblijfsobject: de kleinste binnen één of meerdere gebouwen gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige- of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik, die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. Bij toetsing of sprake is van een verblijfsobject wordt gebruik gemaakt van de ‘Beslisboom verblijfsobject’ zoals weergegeven in bijlage 2 bij dit besluit.
 • p.
  Serie garagebox: een verblijfsobject met de functie ‘garage’, dat onderdeel uitmaakt van een reeks aaneengesloten garages die functioneel ten dienste staan van meerdere hoofdgebouwen.
 • q.
  Garage of bedrijfspand aan woning: een verblijfsobject met de functie ‘garage’ of een bedrijfsmatige functie die op hetzelfde perceel staat als de woning.
 • r.
  Hoofdgebouw: een ligplaats, standplaats of verblijfsobject, niet zijnde een serie garagebox, garage of bedrijfspand aan of bij woning of authentiek gebouw voor openbaar nut zijnde.
 • s.
  Later geplaatst bedrijfspand of garage bij woning: een bedrijfspand of garage die op een later tijdstip wordt vergund en gebouwd dan de woning of woningen welke op hetzelfde terrein staat of staan, waarbij het bedrijfspand of de garage ten dienste van de woning functioneert.
 • t.
  Later geplaatst hoofdgebouw bij woning: een hoofdgebouw dat wordt gebouwd op een terrein waar een of meer hoofdgebouwen staan die op een eerdere datum vergunt en gebouwd zijn.
 • u.
  Nummer: een nummer (nummeraanduiding) zoals bedoeld in artikel 1 Verordening straatnaamgeving en huisnummering.
 • v.
  Nummeraanduiding: een door het college als zodanig toegekende aanduiding van een adresseerbaar object.
 • w.
  Straatnaam: een naam voor een gedeelte van de openbare ruimte.
 • x.
  Adresseerbaar object: een als zodanig aangewezen en gedefinieerd objecttype binnen de Basis Gebouwen Registratie.
 • y.
  Opvolgend: een Arabisch nummer of alfabetische letter die numeriek of alfabetisch volgt op respectievelijk het nummer of de letter van het naastliggende authentieke huisnummer met
 • z.
  dezelfde naam voor aanliggend openbaar gebied.
 • aa.
  Verordening: de Verordening straatnaamgeving en huisnummering.
 • bb.
  Voorlopig nummer: Gebouwnummer dat na verloop van tijd vervangen wordt door een nummer op grond van de uitgangspunten van het gebouwnummerplan.

Voor de overige begrippen, voor zover hier niet genoemd, wordt aangesloten bij de begripsomschrijvingen uit de Verordening straatnaamgeving en huisnummering.

Hoofdstuk 2 Administratieve uitvoeringsvoorschriften

Artikel 2 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte

1.

Verzoeken en adviezen tot naamgeving worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

 • a.
  de naam mag nog niet bestaan in de gemeente Neerijnen of gelijken op een bestaande naam in de gemeente Neerijnen;
 • b.
  de naam dient eenvoudig uitspreekbaar en spelbaar te zijn;
 • c.
  beledigende en dubbelzinnige namen dienen vermeden te worden;
 • d.
  een te vernoemen persoon dient – uitgezonderd leden van het koninklijk huis – ten minste tien jaar geleden te zijn overleden, geen strafblad te hebben en de naaste familie dient er toestemming voor te hebben verleend;
 • e.
  er worden geen straatnamen vernoemd naar bedrijven;
 • f.
  achtervoegsels (-laan, -weg, -pad, -dijk, etc.) dienen niet tegenstrijdig te zijn met de vorm van de openbare ruimte waar een naam voor wordt gezocht;
 • g.
  een straatnaam begint altijd met een hoofdletter;
 • h.
  straatnamen binnen één project dienen een onderlinge relatie te hebben.
2.

Het college kan besluiten om in afwijking van het gestelde onder lid 1 sub a tot en met g van dit artikel een straatnaam vast te stellen.

3.

Na vaststelling worden partijen schriftelijk op de hoogte gesteld middels een standaard verzendlijst.

Artikel 3 Toekennen authentiek nummer

1.

Een authentiek nummer kan worden toegekend wanneer voldaan wordt aan artikel 3 lid 1 Verordening straatnaamgeving en huisnummering en wanneer voldaan wordt aan de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

2.

Wanneer een authentiek nummer toegekend kan worden, kan een nieuw authentiek huisnummer aangemaakt worden met inachtneming van de regels gesteld in de artikelen 2 tot en met 7.

3.

Het aanmaken van een toe te kennen authentiek nummer zoals bedoeld in lid 2 mag niet leiden tot gelijke adressen in het registratiesysteem bedoeld in lid 5.

4.

Het nieuwe authentieke nummer zoals weergegeven in lid 2 wordt door het college , of indien gemandateerd door de gemandateerde, vastgesteld in een nummerbeschikking.

5.

Het in lid 2 bedoelde nummer wordt digitaal geregistreerd in een registratiesysteem op de in de nummerbeschikking aangegeven datum.

6.

Wanneer de datum, zoals bedoeld in lid 5, niet is vermeld, wordt het nummer geregistreerd op de dag van de bekendmaking van de nummerbeschikking bedoeld in lid 4.

Artikel 4 Nummering van objecten

1.

Nummering kan alleen geschieden indien het betreffende object van een straatnaam is voorzien;

2.

Per straatnaam wordt een postcode aangevraagd bij POSTNL of diens rechtsopvolger;

3.

Na vaststelling van de nummering worden partijen schriftelijk op de hoogte gesteld middels een standaard verzendlijst.

Artikel 5 Vervallen authentiek nummer

Wanneer in een nummerbesluit staat aangegeven dat een specifiek nummer komt te vervallen, wordt op de aangegeven datum, na het besluit van het college, in het registratiesysteem genoemd in artikel 2 lid 6 aangegeven dat het betreffende nummer geen authentiek nummer is.

Artikel 6 Overige regels

1.

In het geval van een wijziging van straatnamen of nummers kan per adres een tegemoetkoming toegekend worden indien de wijziging binnen een termijn korter dan 24 maanden moet worden doorgevoerd,

2.

Voor een adres waarop alleen een woning aanwezig is bedraagt deze tegemoetkoming in de gemaakte kosten € 75,00.

3.

Voor een adres waarop een woning met een (aan huis gebonden) bedrijf, een instelling, een stichting, een vereniging een praktijk e,d, gevestigd is bedraagt deze tegemoetkoming in de gemaakte kosten € 125,00.

4.

Voor een adres waarop een bedrijf, een instelling, een stichting, een vereniging een praktijk e,d, al dan niet met een bedrijfswoning gevestigd is bedraagt deze tegemoetkoming in de gemaakte kosten € 250,00.

5.

Bij de beoordeling van de in lid 2 t/m 4 genoemde categorieën gaat het college uit van de geldende bestemming van het perceel waarop het adres gevestigd is.

6.

Indien de wijziging zoals bedoeld in lid 1 twee jaar, voorafgaand aan de wijziging is bekend gemaakt kan geen aanspraak gemaakt worden op de in lid 2, 3 en 4 genoemde tegemoetkoming.

7.

Adressen die gevormd zijn met een nummer toevoeging voor seizoenarbeiders, zorgwoningen of nutsvoorzieningen komen niet voor een tegemoetkoming in aanmerking,

8.

Indien aanspraak gemaakt kan worden op de in lid 1 bedoelde tegemoetkoming doordat een nummer uitgegeven moet worden bij nieuw ontwikkelingen of vervangende nieuwbouw zullen deze kosten verhaald worden op de initiatiefnemer van deze werkzaamheden,

9.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een tegemoetkoming in de kosten wanneer vernummering geschiedt op verzoek van eigenaar of gebruiker van het object.

10.

Het college kan besluiten af te wijken van het onder lid 2, 3 en 4 gestelde bedragen.

11.

Een gebouwnummer dat meer dan tien jaar in gebruik geweest is kan door het college gewijzigd worden zonder dat er recht bestaat op de in lid 1, 2, 3 of 4 genoemde tegemoetkoming.

Hoofdstuk 3 Technische uitvoeringsvoorschriften

Artikel 7 Schrijfwijze nummers

1.

Het authentieke nummer voor een hoofdgebouw, bedrijfspand aan een woning of een later geplaatst hoofdgebouw, bedrijfspand, bestaat uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een kleine huisletter. De tekens worden zonder spatie geschreven.

Artikel 8 Toe te kennen authentiek nummer hoofdgebouw

1.

Het authentieke nummer voor een hoofdgebouw bestaat uit een opvolgend nummer van het naastgelegen authentieke nummer voor zover deze gerelateerd is aan dezelfde straatnaam.

2.

Indien het opvolgende nummer, bedoeld in lid 1, al bestaat, wordt een opvolgende kleine letter toegevoegd.

3.

De toevoeging van de in lid 2 bedoelde letter wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegepast en dan alleen in straten die al voldoen aan de in artikel 14 opgenomen uitgangspunten.

Artikel 9 Toe te kennen authentiek nummer toevoeging

1.

Het authentieke nummer voor verblijfsobject dat onderdeel uitmaakt van een (agrarische) bedrijfscomplex bestaat uit het nummer al dan niet met een huisletter gevolgd hoofdletter T en een volgnummer van minimaal 1 en maximaal 3 cijfers welke een opvolgend nummer weergeven.

2.

Het authentieke nummer voor een gebouw voor openbaar nut bestaat uit het nummer van het dichtst bij gelegen authentieke nummer, gevolgd door de letter N en een volgnummer van minimaal 1 en maximaal 3 cijfers welke een opvolgend nummer weergeven.

3.

Het authentieke nummer voor een zelfstandige unit binnen een (verzamel)gebouw, niet voor bewoning geschikt, bestaat uit het nummer van het (verzamel)gebouw, gevolgd door de letter U en een volgnummer van minimaal 1 en maximaal 3 cijfers welke een opvolgend nummer weergeven.

4.

Het authentieke nummer voor een appartement binnen een woon- zorgcomplex bestaat uit het nummer al dan niet met een huisletter gevolgd hoofdletter A en een volgnummer van minimaal 1 en maximaal 3 cijfers welke een opvolgend nummer weergeven.

5.

Het authentieke nummer voor een appartement binnen een wooncomplex voor zelfstandige bewoning bestaat uit het nummer gevolgd door een huisletter welke een opvolgende letter weergeven.

6.

Het authentieke nummer voor een verblijfsobject bij een woning dat in gebruik is voor mantelzorg bestaat uit het nummer al dan niet met een huisletter gevolgd door de letters MA en een volgnummer van 1 en maximaal 2 cijfers, welke een opvolgend nummer weergeven.

7.

Het authentieke nummer voor een verblijfsobject bij een woning dat in gebruik is voor recreatiewoning bestaat uit het nummer al dan niet met een huisletter gevolgd door de letters RE en een volgnummer van 1 en maximaal 2 cijfers, welke een opvolgend nummer weergeven.

8.

Het authentieke nummer dat uitgegeven wordt als een voorlopig nummer, bestaat uit het nummer van het meest nabij gelegen authentieke nummer gevolgd door de letters VO en een volgnummer van minimaal 1 en maximaal 2 cijvers welke een opvolgend nummer weergeven.

9.

De in de leden 1 t/m 7 bedoelde toevoegingen worden op een uniforme wijze toegepast.

10.

Het authentieke nummer voor een overig gebouw, niet voor bewoning geschikt, bestaat uit het nummer (van het dichtst bij gelegen authentieke nummer), gevolgd door de letter X en een volgnummer van minimaal 1 en maximaal 3 cijfers welke een opvolgend nummer weergeven.

11.

De toevoeging zoals bedoeld in lid 1 t/m 10 wordt evenals de letter zonder spatie of koppelteken geschreven.

Artikel 10 Plaatsing van nummerdragers

Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

Artikel 11 Afmetingen en vormgeving nummerdragers

1.

Nummerdragers moeten voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en vormgeving in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

2.

Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdragers een mate van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het eerste lid.

Artikel 12 Materiaalkeuze voor de nummerdragers

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet ter verlichten nummerdragers, is in overeenstemming met het over de uitvoering van de dragers gestelde in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

Artikel 13 Naamdragers

De naamdragers moeten voldoen aan de gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing van naamborden en naamverwijsborden, zoals vervat in de Nederlandse norm NEN 1772, uitgave 1992.

Artikel 14 Methode van nummering

1.

Nummering gebeurt zoveel mogelijk vanuit het centrum van de woonplaats, waarbij het laagste nummer zich het dichtst bij het centrum bevindt.

2.

Indien nummering vanuit het centrum van de woonplaats niet mogelijk is, gebeurt de nummering vanuit de centrumstraat, waarbij het laagste nummer zich het dichtst bij de centrumstraat bevindt.

3.

Met in achtneming van lid 1 en 2, worden de even nummers aan de rechterzijde van de openbare ruimte toegekend en de oneven nummers aan de linkerzijde van de openbare ruimte.

4.

Opvolgende ven en oneven nummers worden zoveel mogelijk opvolgend in de straat toegekend hierbij worden voor (nog) niet bebouwde percelen nummers vrij gehouden,

5.

Indien de nummering in een bestaande openbare ruimte, in het verleden, zodanig afwijkend heeft plaatsgevonden, dat de in artikel 1 t/m 3 genoemde wijze van nummering niet past, kan de in het verleden gehanteerde wijze van nummering, in de betreffende openbare ruimte, doorgezet worden,

6.

Voor straten waar een nummering is toegepast die niet voldoet aan één of meer van de in lid 1 t/m 5 genoemde uitgangspunten kan een gebouwnummerplan worden opgesteld,

7.

Indien er een gebouwnummerplan is opgesteld wordt een nieuw nummer uitgegeven overeenkomstig dit gebouwnummerplan.

8.

Indien een gebouwnummer vervalt of zal vervallen als gevolg sloop kan het bestaande nummer alleen opnieuw toegekend worden indien dit past binnen de uitgangspunten van het gebouwnummerplan.

9.

Indien er geen gebouwnummer op grond van het gebouwnummerplan beschikbaar is en het noodzakelijk is om een gebouw van een gebouwnummer te voorzien, wordt een voorlopig gebouwnummer toegekend.

10.

Een voorlopig gebouwnummer wordt vervangen door een gebouwnummer op grond van het gebouwnummerplan zodra dit beschikbaar is.

11.

Een belanghebbende van de in lid 10 bedoelde aanpassing heeft geen recht op de in artikel 6 bedoelde tegemoetkoming.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 15 Rechten

Een woonplaats, de straatnaam, de postcode en/of het gebouwnummer wordt/worden door het college toegekend om bouwwerken in de BAG en personen in de BRP te kunnen registreren. Het gebruik van de gegevens voor persoonlijke of zakelijke doeleinden is geheel voor eigen risico. Het college is niet aansprakelijk voor het gebruik van adresgegevens op zaken of documenten en de daaraan verbonden kosten bij eventuele wijzigingen in deze gegevens.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan het bepaalde in dit besluit buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het verstrekkenen wijzigen van een huisnummer dan wel het geven of wijzigen van een straatnaam, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard of een wanneer dit in het belang is voor een evenwichtige naamgeving en nummering.

Artikel 17 Inwerkingtreding

1.

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking vier weken nadat het is vastgesteld.

2.

Met de inwerkingtreding van dit besluit komt het voorgaande besluit te vervallen.

3.

Het uitvoeringsbesluit wordt met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewet bekendgemaakt op de door de gemeente vastgestelde wijze.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:

“Uitvoeringsbesluit straatnaamgeving en nummering (adressen) Neerijnen 2011 Versie 5”.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. Burgemeester en wethouders van Neerijnen,
de secretaris,
P.W. Wanrooij
de burgemeester,
L.H.M. van Ruijven- Van Leeuwen