Officiele publicatie

V E R K E E R S B E S L U I T

Kenmerk: Gesloten verklaren Griendesteeg

AVRI neemt namens Burgemeester en wethouders dit besluit tot het instellen van een afsluiting van de Griendesteeg.

Inleiding

De gemeente Neerijnen heeft op 4 oktober 2017 een perceel waar de Griendesteeg op gelegen is verkocht aan Stichting G. Ribbius Peletier jr. tot Behoud van het Landgoed Linschoten. Zoals in de notariële akte is afgesproken moet de Griendesteeg worden afgesloten voor voertuigen, ruiters, geleiders van rij- en trekdieren en vee. Een uitzondering hierop is het verkeer voor de firma Wienenberger en de Stichting G. Ribbius.

Bevoegdheid:

Het besluit heeft betrekking op het verkeer op gemeentelijke wegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Neerijnen in beheer van Avri. Op grond van:

 • -
  het mandaatbesluit van 1 februari 2014 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen,
 • -
  artikel 18, eerste lid, onder d en artikel 15 eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);
  - de bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV);
  - de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepaling inzake het Wegverkeer (BABW);
  - de Algemene Wet Bestuursrecht (ABW);
 • is Avri bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

  Overwegingen

  -De Griendesteeg is volgens de wegenlegger van de gemeente Neerijnen een openbare weg;- Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden

  genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. AVRI heeft het voornemen de afsluiting door

  middel van verkeersborden volgens het RVV 1990 aan het verkeer kenbaar te maken;

  - De wegbeheerder moet een verkeersbesluit nemen, wanneer een openbare weg wordt afgesloten;

  Doel van het verkeersbesluit:

  Door het gesloten verklaren worden de volgende doelen bereikt:

  -Het verkeersvrij maken van de Griendesteeg;

  -- Het beperken van overlast zoals afvaldumpingen;

  BESLUIT

  Mededelingen