Officiele publicatie

Vastgesteld beleid, Wijziging Gemeenschappelijke Regelingen, gemeente Neerijnen

Wijziging Gemeenschappelijke Regelingen

Het college heeft in zijn vergadering van 2 november 2015 ingestemd met het besluit tot eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 17 december 2015 ingestemd met het vaststellen van de 44e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 17 december 2015 ingestemd met het verlenen van toestemming aan het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met de wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR).

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 17 december 2015 ingestemd met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheids Dienst Gelderland-Zuid (GGD).

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 17 december 2015 ingestemd met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ).

De reden van de wijzigingen is dat de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) per 1 januari 2015 is gewijzigd. Bovenstaande wijzigingen treden in werking met ingang van 1 januari 2016.