Officiele publicatie

Vastgesteld Bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen, herziening Bommelsestraat 73 te Ophemert’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 4 juni 2015 het bestemingsplan ‘Buitengebied Neerijnen, herziening Bommelsestraat 73 te Ophemert' ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan betreft een herziening van de agrarische bestemming door het teokennen van een bouwvlak.

Geen exploitatieplan

De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen grondexploitatieplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan inzien

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Buitengebied Neerijnen, herziening Bommelsestraat 73 te Ophemert' met bijbehorende stukken ligt van 16 juni 2015 tot en met 27 juli 2015 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis gedurende de gebruikelijke openingstijden. Daarnaast is het plan te raadplegen op de gemeentelijke website www.neerijnen.nl onder ‘Openbare ruimte’ ‘Bestemmingplannen’ en op de site www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPbgbBommelsestr73-1503.

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpwijzigingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpwijzigingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen een wijziging die het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

12 juni 2015
Burgemeester en wethouders van Neerijnen