Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Kraan 1 te Est’, gemeente Neerijnen – bestuurlijke lus

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 8 oktober 2015 het bestemmingsplan ‘De Kraan 1 te Est’ opnieuw heeft vastgesteld.

Het besluit volgt uit de uitspraak (8:51d Awb herstel gebrek in hoger beroep oftewel bestuurlijke lus) van 12 augustus 2015 met nummer 201500596/1/R2 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit d.d. 13 november 2014.

Dit bestemmingsplan is bedoeld om het bouwvlak van het glastuinbouwbedrijf aan De Kraan 1 te Est uit te breiden tot 7 hectare.

Bestuurlijke lus

Op het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2.a van de Awb van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak de zogeheten 'bestuurlijke lus' heeft toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen op het bestreden besluit bij te stellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

Wijziging ten opzichte van het bestemmingsplan zoals vastgesteld op 13 november 2014

Artikel 3.4.5. a van de planregels is zodanig aangepast dat de voorwaardelijke verplichting nu is gekoppeld aan de bouw van de kas in plaats van aan het gebruik ervan.

Het bestemmingsplan inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan – bestuurlijke lus met bijbehorende stukken ligt van 22 oktober tot en met 2 december 2015 voor iedereen ter inzage in de gemeentewinkel gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het digitale bestemmingsplan (pdf-formaat) is ook te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘openbare ruimte’ op ‘bestemmingsplannen’ te klikken. Daarnaast is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPbgbKraan1-1504.

 

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Het gaat hierbij uitsluitend om de aangebrachte wijziging.

Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 13 november 2014 tot vaststelling van het bestemmingsplan hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven, onderdelen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.

Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen, 22 oktober 2015