Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan “Klingelenberg” Tuil, Neerijnen

Het vastgestelde bestemmingsplan "Klingelenberg" ligt van 14 september 2012 tot en met 26 oktober 2012 ter inzage.

De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan “Klingelenberg” op 20 januari 2011 gewijzigd vastgesteld

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om het woningbouwplan Klingelenberg te Tuil te realiseren. Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van Tuil.

Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan (gedeeltelijk) gewijzigd. Deze wijzigingen hebben betrekking op de opname van de bestemming “water” voor een reeds gegraven vijver en de herverkaveling van twee blokken woningen. Verder is het bestemmingsplan aangepast aan de op 1 oktober 2010 in werking getreden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Inzien

Iedereen kan het vastgestelde bestemmingsplan “Klingelenberg” gedurende de gebruikelijke openingstijden inzien bij de gemeentewinkel in het gemeentehuis te Neerijnen.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op

  • onze website www.neerijnen.nl door onder ‘openbare ruimte’ op ‘bestemmingsplannen’ te klikken.
  • www.ruimtelijkeplannen.nl. U kiest op de startpagina bovenin de tab ‘bestemmingsplannen’. Daarna kunt u in het keuzescherm aan de linkerkant NL.IMRO.0304.BPtuilklingelenberg-0903 invullen bij het tabje ‘ID’ of ‘Tuil’ invoeren bij ‘locatie’.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kan beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

  • door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan
  • tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht
  • door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.