Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein ’t Overrijke te Haaften’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 24 april 2014 het bestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein 't Overrijke te Haaften’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan maakt de uitbreiding mogelijk van het bedrijventerrein 't Overrijke. Hiermee kan een transportbedrijf worden verplaatst en wordt ruimte geboden aan de vestiging van enkele nieuwe bedrijven.

Geen exploitatieplan

De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen grondexploitatieplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan inzien

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein 't Overrijke te Haaften' met bijbehorende stukken ligt van 9 mei tot en met 19 juni 2014 voor iedereen ter inzage bij de gemeentewinkel gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het digitale bestemmingsplan (pdf-formaat) is te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘openbare ruimte’ op ‘bestemmingsplannen’ te klikken. Daarnaast is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPOverrijkeZuid-1303.

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.

Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

8 mei 2014