Officiele publicatie

Vastgesteld Bestemmingsplan 'Aeneas Mackaylaan, Ophemert', gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 24 november 2016 het bestemmingsplan ‘Aeneas Mackaylaan, Ophemert' gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 2 woningen mogelijk. Het plangebied ligt ten noorden van de Aeneas Mackaylaan in Ophemert. Aan de oostzijde binnen het plangebied ligt op dit moment een waterpartij, aan de noordzijde van het plangebied ligt een agrarisch perceel.

De wijziging die in het vastgestelde bestemmingsplan is opgenomen, betreft het verleggen van de waterpartij naar de zuid- en oostzijde en het aanpassen van het bouwvlak hieraan.

Geen exploitatieplan

De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen grondexploitatieplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan inzien

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Aeneas Mackaylaan, Ophemert' met bijbehorende stukken ligt van 13 januari 2017 tot en met 23 februari 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan ook in het gemeentehuis inzien. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, dient u vooraf een afspraak te maken.

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen een wijziging die het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

 

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

  

Neerijnen, 12 januari 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen