Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan 'Kern Varik', gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 24 november 2016 het bestemmingsplan ‘Kern Varik' gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan betreft een algehele herziening van de huidige bestemmingsplannen voor de kern Varik, met uitzondering van het plan Molenblok. Binnen het grootste deel van het plan zijn de bestaande bestemmingen overgenomen, maar wel geschikt gemaakt voor een digitaal plan. Enkele regelingen zijn daarnaast aangepast aan de huidige wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de maximale oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Verder is voor dit bestemmingsplan gekozen om de gronden rondom het kruispunt Keizerstraat/Weiweg/Walgtsestraat/ Grotestraat een bestemming 'Gemengd' te geven, waarbinnen meerdere functies zoals detailhandel, kantoren, dienstverlening, daghoreca en maatschappelijke voorzieningen mogelijk zijn gemaakt, zodat het op deze gronden eenvoudiger is een andere functie te vestigen, opdat de leefbaarheid van het dorp wordt verbeterd. Ook de percelen aan de Waalbandijk ter hoogte van de Kerkstraat zijn van deze gemengde bestemming voorzien om deze locatie eenvoudiger aantrekkelijker te maken voor het toerisme.

Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn de volgende onderdelen van het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld:

 • 1.
  Voor het perceel Waalbandijk 8 Varik is op de verbeelding en in de regels (artikel 6 Gemengd, lid 6.1) de aanduiding 'Horeca van categorie 3', opgenomen ten behoeve van de vigerende mogelijkheid van een hotel/pension;
 • 2.
  Op de verbeelding zijn de volgende A-watergangen met open water van een correcte waterbestemming voorzien
  • a)
   Binnen de bestemming Groen ten noorden van de duiker naar Achterstraat 1a;
  • b)
   Doodlopende watergang aan de achterzijde van het perceel Kerkstraat 15.
 • 3.
  In de regels, artikel 3 Agrarisch, lid 3.2.3 is toegevoegd:
  • a
   Bijgebouwen bij bedrijfswoningen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

De overige voorwaarden zijn daaropvolgend doorgenummerd.

 

Geen exploitatieplan

De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen grondexploitatieplan vast te stellen.

 

Het bestemmingsplan inzien

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Kern Varik' met bijbehorende stukken ligt van 23 december 2016 tot en met 2 februari 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPvarik-1603. U kunt het plan ook in het gemeentehuis inzien. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, dient u vooraf een afspraak te maken.

 

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

 • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
 • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
 • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen een wijziging die het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

 

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

 

Neerijnen, 22 december 2016

Burgemeester en wethouders van Neerijnen