Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan Korfgraaf 9 Hellouw, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Korfgraaf 9 Hellouw ongewijzigd is vastgesteld.

Met het bestemmingsplan wordt het bouwvlak vergroot waardoor de bestaande woning kan worden vergroot.

Het plangebied ligt in Hellouw aan Korfgraaf 9. Ten zuiden van het plangebied ligt de weg Korfgraaf. Aan de noordzijde ligt de Graaf Reinaldweg.

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijhorende bijlagen ligt vanaf 27 maart tot en met 7 mei 2015 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de receptie. Daarnaast is het plan te raadplegen op de gemeentelijke website onder 'openbare ruimte', 'bestemmingsplannen' en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de ter inzage termijn kan beroep worden ingesteld bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan ingesteld worden door:

  • degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

26 maart 2015
Burgemeester en wethouders van Neerijnen