Officiele publicatie

Vastgesteld uitwerkingsplan ‘Klingelenberg fase 2c/3 te Tuil’, gemeente Neerijnen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maakt volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 3 oktober 2017 het uitwerkingsplan ‘Klingelenberg fase 2c/3 te Tuil' ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan betreft een deeluitwerking van het bestemmingsplan ‘Klingelenberg’. Binnen deze uitwerking kunnen maximaal 39 woningen worden gerealiseerd.

Geen exploitatieplan

Het college heeft besloten om voor dit uitwerkingsplan geen grondexploitatieplan vast te stellen.

Het uitwerkingsplan inzien

Het ongewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan 'Klingelenberg fase 2c/3 te Tuil' met bijbehorende stukken ligt van 20 oktober tot en met 30 november 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.klingelenbergf2c-1703. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen een wijziging die het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht.

 

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde uitwerkingsplan niet. Om de werking van het plan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.

Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

  

Neerijnen, 19 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen

  

zaaknr. 06/00727 / 24735_1