Officiele publicatie

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Bernhardstraat 31 te Haaften’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college van burgemeester en wethouders op 18 augustus 2014 het wijzigingsplan ‘Bernhardstraat 31 te Haaften' gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit wijzigingsplan maakt de vergroting van het huidige agrarische bouwvlak (kassencomplex) mogelijk tot 2,5 hectare.

Geen exploitatieplan

Het college heeft besloten om voor dit wijzigingsplan geen grondexploitatieplan vast te stellen.

Het wijzigingsplan inzien

Het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan 'Bernhardstraat 31 te Haaften' met bijbehorende stukken ligt van 26 augustus tot en met 6 oktober 2014 voor iedereen ter inzage bij de gemeentewinkel gedurende de gebruikelijke openingstijden. Daarnaast is het plan te raadplegen op de gemeentelijke website www.neerijnen.nl onder ‘Openbare ruimte’ ‘Bestemmingplannen’ en op de site www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPWbgbBernhstr31-1403.

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpwijzigingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpwijzigingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen een wijziging die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.

Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

25 augustus 2014
gemeente Neerijnen