Officiele publicatie

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Woongebied Haaften-Noord’, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college van burgemeester en wethouders op 5 januari 2016 het wijzigingsplan ‘Woongebied Haaften-Noord' gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan betreft de wijziging van het bestemmingsplan Haaften-Noord ten behoeve van een nieuw woongebied.

Geen exploitatieplan

Het college heeft besloten om voor dit wijzigingsplan geen grondexploitatieplan vast te stellen.

Het wijzigingsplan inzien

Het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan 'Woongebied Haaften-Noord' met bijbehorende stukken ligt van 5 februari januari tot en met 17 maart 2016 voor iedereen ter inzage. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPWHaahaaftennoord-1603. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpwijzigingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpwijzigingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen een wijziging die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

 

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.

Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

 

 

Neerijnen, 4 februari 2015

Burgemeester en wethouders van Neerijnen