Officiele publicatie

Vastgesteld wijzigingsplan 'Steenweg 70, Zandweg 52', gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college van burgemeester en wethouders op 17 januari 2017 het wijzigingsplan ‘Steenweg 70, Zandweg 52' te Waaredenburg ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan betreft een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied in het kader van de ruimte voor ruimte-regeling, waarbij de bestemming van het perceel Steenweg 70 te Waardenburg wordt gewijzigd van de bestemming 'Agrarisch' met bouwblok naar een bestemming 'Wonen', waarbij in ruil voor de sloop van 1.000 m2 aan bedrijfsbebouwing een extra woning mogelijk wordt gemaakt. Om te voldoen aan de sloop van 1.000 m2 aan bedrijfsbebouwing zal ook een bedrijfsgebouw op het bedrijfsperceel Zandweg 52 te Waardenburg worden gesloopt en zal de bestemming van dat perceel ook worden gewijzigd in een bestemming 'Wonen'.

Geen exploitatieplan

Het college heeft besloten om voor dit wijzigingsplan geen grondexploitatieplan vast te stellen.

Het wijzigingsplan inzien

Het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan 'Steenweg 70, Zandweg 52' met bijbehorende stukken ligt van 27 januari 2017 tot en met 9 maart 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.BPWbgbSteenweg70-1703. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken. Tijdens de periode dat het wijzigingsplan ter inzage ligt is het mogelijk om beroep aan te tekenen.

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpwijzigingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpwijzigingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen een wijziging die het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

 

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde wijzigingsplan niet. Om de werking van het wijzigingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

  

Neerijnen, 26 januari 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen