Officiele publicatie

Vastgestelde bestemmingsplannen ‘Dreef 32a, Haaften’ en ‘Akkersestraat 6-6b, Ophemert’, Neerijnen

De vastgestelde bestemmingsplannen "Dreef 32a, Haaften" en “Akkersestraat 6-6b, Ophemert” liggen van 2 november 2012 tot 14 december 2012 ter inzage.

De gemeenteraad heeft deze bestemmingsplannen “Dreef 32a, Haaften” en “Akkersestraat 6-6b, Ophemert” op 20 september 2012 ongewijzigd vastgesteld

De bestemmingsplannen maken het mogelijk om ter plaatse van Dreef 32a te Haaften en Akkersestraat nabij nummer 6-6b te Ophemert een vrijstaande woning te realiseren.

Inzien

Iedereen kan de vastgestelde bestemmingsplannen “Dreef 32a, Haaften” en “Akkersestraat 6-6b, Ophemert” gedurende de gebruikelijke openingstijden inzien bij de gemeentewinkel in het gemeentehuis te Neerijnen.

U kunt de bestemmingsplannen ook vinden op

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kan beroep tegen de vastgestelde bestemmingsplannen worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

  • door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan
  • tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht
  • door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.