Officiele publicatie

Vaststelling ‘Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2009’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 11 februari 2010 het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Bestemmingsplan Buitengebied 2009’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan buitengebied 2002 en bijhorende reparatieherziening bestemmingsplan buitengebied uit 2007 wordt op enkele onderdelen herzien. Aanleiding hiertoe is dat de afgelopen jaren een aantal nieuwe beleidsregels van kracht is geworden, waardoor het wenselijk is om deze te reguleren in een bestemmingsplan. Het betreft de beleidsregels voor de huisvesting van tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten in de land- en tuinbouw, inwoning/mantelzorg, gemeentelijk kampeerbeleid, hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied.

Daarnaast wordt in deze partiële herziening op basis van de uitspraak van de Raad van State een uitbreidingsregeling voor de steenfabriek nabij Haaften opgenomen, en worden enkele ambtelijke wijzigingen doorgevoerd.

Het plangebied betreft het gehele buitengebied van de gemeente Neerijnen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Partiële herziening Bestemmingsplan Buitengebied 2009’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van 18 maart 2010 gedurende zes weken tot en met 28 april 2010 voor eenieder ter inzage bij het team Bouwen en Wonen gedurende de gebruikelijke openingstijden. Daarnaast is het digitale bestemmingsplan (pdf-formaat) te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘digitaal loket’ op ‘bestemmingsplan’ te klikken.

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.