Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplan ‘Landgoed het Heuvelbosch’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 11 februari 2010 het bestemmingsplan ‘Landgoed het Heuvelbosch’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om binnen het plangebied een landgoed met daarin drie wooneenheden te realiseren.

Het plangebied van het landgoed wordt gevormd door een tweetal percelen met een gezamenlijk oppervlak van 5,5 hectare aan de Kaalakkerstraat te Neerijnen, kadastraal bekend onder Waardenburg Y 369 en Y 290.

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Landgoed het Heuvelbosch’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van 8 april 2010 gedurende zes weken tot en met 10 mei 2010 voor eenieder ter inzage bij het team Bouwen en Wonen gedurende de gebruikelijke openingstijden. Daarnaast is het digitale bestemmingsplan te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘digitaal loket’ op ‘ruimtelijke plannen’ te klikken.

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.