Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplannen ‘Kern Heesselt’, ‘Beschermd Dorpsgezicht Neerijnen’, ‘Landgoed Bloemfonteijn’ en ‘De Geer', Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 4 juli 2013 de navolgende bestemmingsplannen heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan ‘Kern Heesselt’

Met dit bestemmingsplan worden de bestaande bestemmingsplannen voor de kern Heesselt geactualiseerd en gedigitaliseerd.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn in het vastgestelde bestemmingsplan de volgende wijzigingen aangebracht:

 • In artikel 1 wordt het begrip voorgevellijn toegevoegd: “voorgevellijn: de lijn waarin de voorgevel van het hoofdgebouw is gelegen alsmede het verlengde daarvan.”
 • In artikel 3.2.2 onder b wordt voor ‘voorgevelrooilijn’ het woord “de” ingevoegd.
 • In artikel 10.3 onder b ‘voorgevelrooilijn’ vervangen door “voorgevellijn”.
 • In artikel 10.3 onder b sub 6 wordt ‘(geheel of nagenoeg geheel)’ het woord “geen” ingevoegd.
 • In artikel 10.3 onder e wordt ‘tot minder’ vervangen door “van minder”.

Bestemmingsplan ‘Beschermd Dorpsgezicht Neerijnen'

Met dit bestemmingsplan worden de bestaande bestemmingsplannen voor de kernen Neerijnen en Waardenburg geactualiseerd en gedigitaliseerd.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn in het vastgestelde bestemmingsplan de volgende wijzigingen aangebracht:

 • In artikel 1 wordt het begrip voorgevellijn toegevoegd: “voorgevellijn: de lijn waarin de voorgevel van het hoofdgebouw is gelegen alsmede het verlengde daarvan.”
 • In artikel 3.2.2 onder b wordt voor ‘voorgevelrooilijn’ het woord “de” ingevoegd.
 • In artikel 16.3 onder a ‘voorgevelrooilijn’ vervangen door “voorgevellijn”.
 • In artikel 16.3 onder a sub 6 wordt ‘(geheel of nagenoeg geheel)’ het woord “geen” ingevoegd.
 • In artikel 16.3 onder d wordt ‘tot minder’ vervangen door “van minder”.
 • Voor het perceel Achterstraat 8 te Neerijnen wordt de begrenzing van het bestemmingsvlak 'Wonen' gewijzigd.

Bestemmingsplan ‘Landgoed Bloemfonteijn’

Dit bestemmingsplan geeft de mogelijkheid om op een perceel tussen de Waalbandijk en de Donkerstraat (nabij Donkerstraat 1) te Heesselt een landgoed op te richten met een zorgpaviljoen, een bedrijfswoning en een dierenverblijf.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn in het vastgestelde bestemmingsplan de volgende wijzigingen aangebracht:

 • aanpassing van de regels, de verbeelding en de toelichting i.v.m. vervallen van de theeschenkerij;
 • aanpassing van de regels, de verbeelding en de toelichting i.v.m. vervallen van de uitkijktoren;
 • aanpassing van de toelichting i.v.m. aanpassing van de bosschages;
 • aanpassing van de toelichting i.v.m. de situering van een veeraster;
 • het aanpassen van toelichting door 'kinderboerderij te wijzigen in 'dierenverblijf':
 • de regels van artikel 8 (Waterstaat-Waterkering) worden vervangen door de regels, zoals geadviseerd door het waterschap. De verbeelding wordt overeenkomstig het advies aangepast.

Bestemmingsplan ‘De Geer'

Met dit bestemmingsplan worden de bestaande bestemmingsplannen geactualiseerd en gedigitaliseerd voor het gebied tussen de Bommelsestraat en Akkerstraat te Ophemert, dat zuid-westelijk van de Akkerstraat (en noord-westelijk vanaf Akkerstraat 36) en ten noorden van Bommelsestraat 1 is gesitueerd.

Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd.

Geen exploitatieplan

De gemeenteraad heeft besloten om voor deze bestemmingsplannen geen grondexploitatieplan vast te stellen.

De bestemmingsplannen inzien

Met ingang van 19 juli 2013 liggen de vastgestelde bestemmingsplannen ‘Landgoed Bloemfonteijn’ en ‘De Geer' met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor iedereen ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11, Neerijnen.

Met ingang van 26 juli 2013 liggen de vastgestelde bestemmingsplannen ‘Kern Heesselt’ en ‘Beschermd Dorpsgezicht Neerijnen' met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor iedereen ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11, Neerijnen.

U kunt deze bestemmingsplannen ook vinden op onze website www.neerijnen.nl onder 'Openbare Ruimte / Bestemmingsplannen. Ook zijn deze bestemmingsplannen te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID:

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijnen van terinzagelegging beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

 • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
 • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
 • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

18 juli 2013
Burgemeester en wethouders van Neerijnen