Officiele publicatie

Verkeersbesluit Gemeente Neerijnen

Bevoegdheid:

Burgemeester en wethouders van gemeente Neerijnen:

Op grond van:

 • -
  artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);
  - de bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV);
  - de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepaling inzake het Wegverkeer (BABW);
  - de Algemene Wet Bestuursrecht (ABW);
 • -
  het mandaatbesluit van 1 februari 2014 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen,
 • is Avri bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het besluit heeft betrekking op het verkeer op gemeentelijke wegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Neerijnen in beheer van Avri.

  Inleiding

  Bij schrijven van 24-01-2017, is door mevrouw Jolanta A Blana een verzoek ingediend voor het verlenen van een invalidenparkeerplaats aan de Gemeentstraat t.h.v. nr 11 te Opijnen

  Vereiste van besluit

  Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken

  Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de korpschef van het betrokken regionale politiekorps / de korpschef van het Korps landelijke politiediensten / de commandant van de Koninklijke marechaussee.

  Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • Mevrouw J.A. Blana heeft een invalidenparkeerkaart toegewezen gekregen;
 • het college van mening is dat zij in de nabijheid van haar woning moet kunnen parkeren;
 • het belang van toekennen van de invalidenparkeerplaats prevaleert boven de parkeernorm in deze straat;
 • de politie in deze positief heeft geadviseerd
 • BESLUIT

  Op grond van voorgaande overwegingen is Avri tot het besluit gekomen om

  • 1.
   een invalidenparkeerplaats conform bijgaande tekening toe te wijzen ten behoeve mevr mevrouw J.A. Blana
  • 2.
   deze parkeerplaats aan te geven door middel van bord model E06 van het RVV met wit onderbord met de vermelding van het kenteken van de auto
  • 3.
   de afmeting van de parkeerplaats moet voldoen aan de richtlijnen van de CROW. 

   Ingangsdatum besluit

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking (publicatie) in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

  Bezwaar

  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop Burgemeester en Wethouders het besluit bekend hebben gemaakt (publicatie). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van gemeente Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg

  Geldermalsen, 10 april 2017

  Burgemeester en Wethouder van gemeente Neerijnen

  namens deze,

   

  E. de Vries

  directeur Avri

  Afschrift aan : Politie Oost-Nederland