Officiele publicatie

Verkeersbesluit Gemeente Neerijnen

Bevoegdheid

Op grond van

 • artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVR);
 • de bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV);
 • de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepaling inzake het Wegverkeer (BABW);
 • de Algemene Wet Bestuursrecht (ABW);
 • het mandaatbesluit van 1 februari 2014 van het college van burgemeester wen wethouders van gemeente Neerijnen,
 • is Avri bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het besluit heeft betrekking op het verkeer op gemeentelijke wegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Neerijnen welke in beheer zijn bij Avri.

  Aanleiding

  Aanvraagster heeft een verzoek ingediend voor het verlenen van een invalidenparkeerplaats aan de Kruithof t.h.v. huisnr. 10 te Haaften

  Vereiste van besluit

  Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

  Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de Verkeersadviseur van politie Oost Nederland.

  Overwegingen

 • aanvraagster heeft een invalidenparkeerkaart toegewezen gekregen;
 • het college van mening is dat zij in de nabijheid van haar woning moet kunnen parkeren;
 • het belang van toekennen van de invalidenparkeerplaats prevaleert boven de parkeernorm in deze straat;
 • BESLUIT

  Op grond van voorgaande overwegingen is Avri tot het besluit gekomen om

  • 1.
   aanvraagster een invalidenparkeerplaats toe te wijzen conform bijgaande tekening;
  • 2.
   deze parkeerplaats aan te geven door middel van bord model E06 van het RVV met wit onderbord met daarop de vermelding van het kenteken van de auto;
  • 3.
   de parkeerplaats te voldoen aan de afmetingen conform de richtlijnen van de CROW

   

  ­ Ingangsdatum besluit

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking (publicatie) in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

    

  Bezwaar

  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop Burgemeester en Wethouders het besluit bekend hebben gemaakt (publicatie). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van gemeente Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg

   

  Geldermalsen, 3 augustus 2017

   

  Burgemeester en Wethouders van gemeente Neerijnen,

  namens hen,

   

  E. de Vries

  Directeur Avri  

   

  Afschrift aan : Politie Oost-Nederland