Officiele publicatie

Verkeersbesluit Gemeente Neerijnen

Bevoegdheid

Op grond van

 • artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVR);
 • de bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV);
 • de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepaling inzake het Wegverkeer (BABW);
 • de Algemene Wet Bestuursrecht (ABW);
 • het mandaatbesluit van 1 februari 2014 van het college van burgemeester wen wethouders van gemeente Neerijnen,
 • Overwegingen ten aanzien van het besluit

  Avri is bevoegd dit verkeersbesluit te nemen op grond van het bovengenoemde mandaat. Het besluit heeft betrekking op het verkeer op gemeentelijke wegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Neerijnen welke in beheer zijn bij Avri.

  Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moeten maatregelen op of aan de weg tot het aanbrengen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien:

 • de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.
 • de veiligheid van de weg hiermee verzekerd wordt;
 • de weggebruikers en passagiers hiermee beschermd worden;
 • de in standhouding van de weg de waarborging van het de bruikbaarheid daarvan;
 • Het is met betrekking tot de veiligheid van de weggebruikers en de bescherming van hen gewenst dat op de kruising Bommelsestraat - Paasweg te Ophemert de bestaande voorrangsregeling (voorrangs-weg) gewijzigd wordt.

  De weg is gecategoriseerd als (ontsluitende) erftoegangsweg, waarop een maximum snelheid is toegestaan van 80 km/uur. De rijbaan heeft een breedte tussen de 5,00 meter en 5,50 meter, waarbij risico van botsing ontstaat bij elkaar tegemoetkomende (vracht)auto's. Tevens voldoet de weg gezien deze gegevens niet aan de gestelde eisen volgens de richtlijnen van de CROW. Om de weg hiervoor geschikt te maken vergt hoge investeringen, die gezien het aantal voertuigen per etmaal (ca. 3.000) maatschappelijk niet verantwoord zijn.

  Daarom wil de gemeente Neerijnen de maximumsnelheid op het kruispunt terugbrengen tot 60 km/uur en plaatselijk de voorrangsregeling opheffen, Voor deze kruising is gekozen, omdat hier een fietsers oversteek bevindt, die als gevaarlijk wordt ervaren door fietsers. Deze oversteek wordt ook als zodanig omschreven in het gemeentelijk fietsbeleidsplan, waarbij werd geadviseerd deze oversteek met voorrang aan te pakken.

  Om dit te bereiken wordt vanaf 50 meter voor de kruising tot 50 meter na de kruising de voorrang op de Bommelsestraat opgeheven waardoor een gelijkwaardige kruising ontstaat. Verkeer van rechts heeft hierdoor voorrang. Hiermee wordt tevens voldaan aan de richtlijn van de CROW met betrekking tot erftoegangswegen.

  Om de gewijzigde situatie duidelijk te maken aan het verkeer wordt op de kruising een 60 km- plateau aangebracht volgens de richtlijnen van de CROW met een hoogte van 8 cm. Voor deze hoogte (normaal 12 cm.) is gekozen om eventueel (trillings)overlast te vermijden. Bovendien wordt hiervoor ter hoogte van de woning Bommelsestraat nr. 67 een trillingsabsorberend scherm aangebracht.

  Tevens wordt de toegestane snelheid van 80 km/uur ter hoogte van de kruising van het plateau teruggebracht naar 60 km/uur. Dit wordt aan het verkeer kenbaar gemaakt door het plaatsen van retro reflecterende bebording in portalen en een rode asfaltlaag op het plateau.

  Om de situatie in de avond- en nachtelijke uren zichtbaar te maken wordt de huidige lichtmast voorzien van een volwaardig armatuur, die de kruising aanlicht volgens de richtlijnen openbare verlichting 2011 (ROVL 2011).

  Een verkeersbesluit wordt na overleg genomen.

  Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de vertegenwoordiger van de korpschef van het betrokken regionale politiekorps.

  Tevens is er overleg geweest met de hulpdiensten.

  Voorts is er op grond van artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met belanghebbenden en aanwonenden. Zij zijn ingelicht middels een brief.

  De bekendmaking van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit heeft op vrijdag 15 september 2017 plaatsgevonden in de Staatscourant.

  De omwonenden en belanghebbenden zijn door middel van brieven en huisbezoeken geïnformeerd over de plannen. Drie aanwonenden hebben te kennen gegeven bezwaar te hebben tegen het wijzigen van de voorrangregeling.

  Zij vrezen dat er meer ongevallen zullen plaatsvinden, omdat de bestuurders gewend zijn dat het verkeer op de Bommelsestraat voorrang heef en daarom niet (genoeg) zullen afremmen. Bovendien vinden zij de kruising voor het verkeer komend uit de richting Waardenburg - Opijnen te onoverzichtelijk, waardoor er een verhoogd risico op aanrijdingen ontstaat.

  De gemeente Neerijnen is van mening dat de genoemde maatregelen worden genomen om het verkeer te attenderen op de voorrangsregeling. Bovendien wordt hiervoor de snelheid teruggebracht naar 60 km/uur en wordt het risico op aanrijdingen minimaal geacht. Deze mening is mede gebaseerd op eerder ervaringen in gelijke situaties, waarbij het aantal ongevallen niet toenam of zelfs afnam.

  BESLUIT

  Mededelingen