Officiele publicatie

Verordening afvalstoffenheffing Regio Rivierenland 2015

Het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

gelet op artikel 7, derde lid, van de Regeling Regio Rivierenland;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing

"Verordening Afvalstoffenheffing Regio Rivierenland".

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Heffingsgebied: het totale gebied van de in de gemeenschappelijke regeling "Regio Rivierenland" deelnemende gemeenten.

Gebruik maken: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 wet milieubeheer.

BSR Belasting Samenwerking Rivierenland.

Artikel 2. Aard van de belasting en belastbaar feit

1.

Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 2002, 399).

2.

De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt, op grond van de daarbij behorende tarieventabel, naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijkgebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3. Belastingplicht

1.

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.
    degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van het perceel;
  • b.
    ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

1.

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2.

Bepalend is daarbij het containerpakket zoals dat 1 januari van het belastingjaar in de "afval en minicontainer registratie Avri", van Avri is vastgelegd.

3.

Vangt de belastingplicht in de loop van het jaar aan, dan is bepalend het containerpakket dat zes weken na de aanvang van de belastingplicht bij dit perceel is vastgelegd.

Artikel 5. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6. Wijze van heffing

1.

De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 3, 4, 7 en 8 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van een aanslag.

2.

De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1.

De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 3, 4, 7 en 8 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

2.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 3, 4, 7 en 8 verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde heffing als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven

4.

Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

5.

Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen het heffingsgebied verhuist en aldoor een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

6.

De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel is verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening.

7.

Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven.

8.

Voor de toepassing van het zevende lid wordt het totaal van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen afvalstoffenheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 8. Termijnen van betaling

1.

In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moet de verschuldigde belasting worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

2.

In afwijking van het eerste lid geldt dat betaling via automatische incasso mogelijk is, mits wordt voldaan aan de daaraan verbonden en in het Incassoreglement van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) opgenomen voorwaarden.

3.

De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 9. Kwijtschelding

1.

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding voor minima verleend voor (hoofdstuk 1 van de tarieventabel), één 140 liter restafval container bestemd voor huishoudelijke afvalstoffen en één 140 liter container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval. Kwijtschelding wordt verleend op het vaste deel Afvalstoffenheffingen en 13 aanbiedingen voor een 140 liter restafval container of 35 aanbiedingen bij een verzamelcontainer (variabele tarief). Voor uitbreiding van het standaardpakket in volume wordt op aanbiedingen geen kwijtschelding verleend.

2.

Een verzoek om kwijtschelding dient ingediend te worden bij BSR. BSR kan besluiten kwijtschelding te verlenen op basis van persoonlijke en financiële omstandigheden.

Artikel 10. Nadere regels door het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

1.

De “Verordening afvalstoffenheffing Regio Rivierenland 2014”, wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.

Deze verordening en de Tarieventabel als bedoeld in artikel 4 treden in werking met ingang van 1 januari 2015.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

4.

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing Regio Rivierenland 2015”.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland in zijn openbare vergadering van 10 december 2014,

de secretaris,
Ilona   van Wamel-Geene
de voorzitter,
Roland van Schelven

TARIEVENTABEL 2015 BEHORENDE BIJ DE VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING Regio Rivierenland

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting, indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Maatstaf en jaarlijks tarief afvalstoffenheffing vaste tarief (basis tarief)

1.1

De belasting bedraagt per perceel en per jaar

€ 108,00

 

Deze belasting is gebaseerd op de mogelijkheid om per perceel twee containers bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval en één container bestemd voor restafval te gebruiken, dan wel gebruik te maken van verzamelcontainers, hetgeen in de Afvalstoffenverordening Regio Rivierenland 2014 is vastgelegd.

 

Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven voor afvalstoffenheffing variabele deel

2.1

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt vermeerderd met een variabel deel gebaseerd op het aantal aanbiedingen voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een bepaalde container of de mogelijkheid gebruik te kunnen maken van een verzamelcontainer en bedraagt per aanbieding van:

 

2.1.1

Een container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval

€ 0,00

2.1.2

Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 240 liter is

€ 6,00

2.1.3

Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 140 liter is

€ 3,50

2.1.4

Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container

€ 1,20

2.1.5

Een container bestemd voor oud papier en karton

€ 0,00

Hoofdstuk 3 Maatstaven en tarieven voor afvalstoffenheffing vaste tarief extra container

3.1

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1. wordt vermeerderd met een vast tarief voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een extra:

 

3.1.1

container van 140 of 240 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, per extra container met  (totaal maximaal 2 containers per perceel)

 

€ 0,00

3.1.2

container van 140 liter, bestemd voor restafval, per extra container met

€ 50,00

3.1.3

container van 240 liter, bestemd voor restafval, per extra container met

€ 50,00

3.1.4

container van 140 of 240 liter, bestemd voor oud papier en karton (totaal maximaal 2 containers per perceel)

 

€ 0,00

Hoofdstuk 4 Maatstaf en tarief voor afvalstoffenheffing voor overige containers

4.1

Voor een container van 120 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, geldt het vaste en variabele tarief van een container van 140 liter, bestemd voor restafval.

 

Hoofdstuk 5 Administratie- en leveringskosten voor het leveren van (extra) containers en het wijzigen van het containerpakket

5.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedragen de administratie- en leveringskosten voor het op aanvraag:

 

5.1.1

Omwisselen van een container van 240 liter voor een container van 140 liter restafval

€ 0,00

5.1.2

Leveren (extra) container ongeacht volume of omwisselen van een container van 140 liter voor een container van 240 liter

€35,00

5.1.3

Inleveren van een extra container van 140 liter

€ 0,00

5.1.4

Inleveren van een extra container van 240 liter

€ 0,00

Hoofdstuk 6 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

6.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1 bedraagt de belasting voor de vervanging van een toegangsmiddel (ondergrondse) verzamelcontainer bij verlies of diefstal, per keer

 

€ 15,00

6.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1 bedraagt de belasting voor het aan huis inzamelen van grof huishoudelijk afval of de inname van elektrische en elektronische apparatuur, per aanvraag

 

 

€ 20,00

6.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1 en het bepaalde in hoofdstuk 5 bedraagt de belasting voor het opnieuw omruilen van een niet aangetroffen te ruilen inzamelmiddel op de afgesproken dag en tijdstip

 

 

€ 20,00

Hoofdstuk 7 Maatstaf wekelijkse inzameling groente-, fruit en tuinafval

7.1

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt, indien gedurende een bepaalde periode in de zomermaanden het groente-, fruit en tuinafval niet tweewekelijks maar wekelijks wordt ingezameld , vermeerderd met een vast bedrag van voor de gemeente Neerijnen en West Maas en Waal

 

 

€ 1,86

Hoofdstuk 8 Maatstaf inzameling zwerfafval

8.1

Het vaste deel van de belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt, indien de kosten voor zwerfafval die een directe relatie hebben met het beheer van huishoudelijk afvalstoffen en die te herleiden zijn naar een dienst per aansluiting doorberekend door de gemeente, vermeerderd met

 

 

 

€ 2,93

8.2

Op verzoek van een gemeente worden de in onderdeel 8.1 genoemde kosten voor die gemeente verhoogd tot 35% van de kosten voor het opruimen van zwerfafval en het legen van afvalbakken binnen haar grondgebied en wordt het vaste deel van de belasting als bedoel in onderdeel 1.1 vermeerderd met

 

 

 

€ 9,80

TARIEVEN EN ACCEPTATIE VOORWAARDEN MILIEUSTRATEN Avri

De volgende afvalstoffen worden gescheiden geaccepteerd tegen de genoemde voorwaarden en tarieven,

Afvalstof

Afvalcode

Aanleveringcondities

Maximale hoeveelheid

Tarief

Bedrag

Papier en karton

20.01.01

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Glas

20.01.02

Gebroken en ongebroken

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Vlakglas

17.02.02

Gebroken en ongebroken

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Frituurvet

20.01.25

In een afgesloten verpakking en bij voorkeur in originele verpakking

Max. 5 tot 10 liter per bezoek

Gratis

Nvt

Textiel

20.01.10

20.01.11

In zakken

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Voertuigbanden

16.01.03

Ongebonden

5 banden per jaar

Gratis

Nvt

Hout a- en b-kwaliteit

20.01.38

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 7,50 per 1/4 m³

Hout c-kwaliteit

20.01.37

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Ferro/metaal

20.01.40

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Bouw- en sloopafval

17.09.04

Onverpakt

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Harde kunststoffen

20.01.39

Schoon

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Schoon puin

17.01.07

Onverpakt

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 5,-- per 1/4 m³

Grond

20.02.02

Onverpakt

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Koelkasten

20.01.23

Onverpakt

2 stuks per jaar

Gratis

Nvt

Wit- en bruingoed

20.01.35

20.01.36

Onverpakt

5 stuks per jaar

Gratis

Nvt

Asbest/ asbesthoudend afval

17.06.01

17.06.05

Luchtdicht verpakt in doorzichtig plastic van minimaal 0.2 mm dik.

2 m² (20 kilo) per bezoek

Gratis

Nvt

Klein chemisch afval

Divers

In afgesloten verpakking en Bij voorkeur in originele verpakking

50 kg per bezoek

Gratis

Nvt

Groen, snoeihout, takken

20.02.01

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Grof restafval

20.03.07

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Gasflessen

16.05.04

16.05.05

Compleet

4 stuks per jaar

Gratis

Nvt

Restafval

20.03.01

60 liter dichtgebonden huisvuilzak

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 1,70 per 60 liter huisvuilzak

Tapijt

20.03.99

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Dakleer

17.03.01

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Zachte kunststoffen

20.01.39

Kunststof inzamelzak

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland,

de secretaris, de voorzitter,

Ilona van Wamel-Geene, Roland van Schelven