Officiele publicatie

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016 gemeente Neerijnen

De raad van de gemeente Neerijnen ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 02 november 2015 ;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet ;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening :

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016.

Artikel 1 : Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder :

 • a.
  begraafplaatsen : de gemeentelijke begraafplaatsen ;
 • b.
  graf : een zandgraf of keldergraf ;
 • c.
  grafkelder : een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet ; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand ;
 • d.
  asbus : een bus ter berging van as van een overledene ;
 • e.
  urn : een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen ;
 • f.
  particulier graf : een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot :
  • 1.
   het doen begraven en begraven houden van lijken ;
  • 2.
   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen ;
 • g.
  particulier kindergraf : een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van levenloos geboren kinderen en kinderen tot 12 jaar ;
 • h.
  algemeen graf : een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken ;
 • i.
  particulier urnengraf : een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot ;
  • 1.
   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen ;
  • 2.
   het doen verstrooien van as ;
 • j.
  particuliere urnennis : een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen ;
 • k.
  grafbedekking : gedenkteken of grafbeplanting op een graf ;

Artikel 2 : Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 : Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 : Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor :

 • a.
  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag ;
 • b.
  het begraven van doodgeboren kinderen of zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 : Maatstaf van heffing en belastingtarief

1.

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel ;

2.

Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 : Belastingjaar

1.

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar ;

2.

Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 : Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 : Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 9 : Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 : Termijnen van betaling

1.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

2.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 : Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 : Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 13 : Overgangsrecht

De 'Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015' van 18 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14 : Inwerkingtreding en citeertitel

1.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

2.

Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in artikel 13 genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

4.

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2015,
, de voorzitter
, de griffier

TARIEVENTABEL 2016

Behorende bij de 'Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016'

Hoofdstuk 1

Verlenen van rechten

2016

2015

 

 

 

 

 

 

1.1.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor een periode van 20 jaar wordt geheven

 

 

1.749,00

 

 

1.728.00

 

 

 

 

 

 

1.2.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar wordt geheven

 

 

1.749,00

 

 

1.728,00

 

 

 

 

 

 

1.3.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf voor een kind tot 12 jaar voor een periode van 20 jaar wordt geheven

 

 

873,00

 

 

863,00

 

 

 

 

 

 

1.4.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliere urnennis voor een periode van 20 jaar wordt geheven

 

 

364,00

 

 

360,00

 

 

 

 

 

 

1.5.

Voor het verlengen van de rechten als bedoeld in artikel 1.1., 1.2. en 1.3. met een periode van 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Begraven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven :

 

 

 

 

2.1.1.

In een particulier graf

1.082,00

1.070,00

2.1.2.

In een particuliere grafkelder

541,00

535,00

2.1.3.

In een particulier geschud graf

541,00

535,00

2.1.4.

In een algemeen graf

1.082,00

1.070,00

 

 

 

 

 

 

2.2.

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven :

 

 

 

 

2.2.1.

In een particulier graf

270,00

267,00

2.2.2.

In een particuliere grafkelder

270,00

267,00

2.2.3.

In een particulier geschud graf

270,00

267,00

2.2.4.

In een algemeen graf

270,00

267,00

 

 

 

 

 

 

2.3.

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven :

 

 

 

 

2.3.1.

In een particulier graf

541,00

535,00

2.3.2.

In een particuliere grafkelder

541,00

535,00

2.3.3.

In een particulier geschud graf

541,00

535,00

2.3.4.

In een algemeen graf

541,00

535,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Bijzetten van asbussen en urenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven :

 

 

 

 

3.1.1.

In een particuliere urnennis

387,00

382,00

3.1.2.

In een particulier graf

387,00

382,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Grafbedekking

 

 

 

 

(vervallen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Onderhoud van de begraafplaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt een eenmalig recht geheven per grafruimte :

 

 

 

 

5.1.1.

Voor een particulier graf voor een periode van 20 jaar

921,00

910,00

5.1.2.

Voor een algemeen graf voor een periode van 10 jaar

460,00

455,00

5.1.3.

Voor een particuliere urnennis voor een periode van 20 jaar

422,00

417,00

 

 

 

 

 

 

5.2.

Voor het verlengen van de rechten als bedoeld in artikel 5.1.1. en 5.1.3. met een periode van 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor een periode van 20 jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Opgraven, ruimen en verstrooien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Voor het opgraven van een lijk (indien wettelijk mogelijk) wordt geheven :

 

 

 

 

6.1.1.

Voor het lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

1.082,00

1.070,00

6.1.2.

Voor het lijk van een kind beneden één jaar

270,00

267,00

6.1.3.

Voor het lijk van een kind beneden 12 jaar

541,00

535,00

 

 

 

 

 

 

6.2.

Voor na het opgraven weer opnieuw begraven van een lijk in een ander graf wordt geheven :

 

 

 

 

6.2.1.

Voor het lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

1.082,00

1.070,00

6.2.2.

Voor het lijk van een kind beneden één jaar

270,00

267,00

6.2.3.

Voor het lijk van een kind beneden 12 jaar

541,00

535,00

 

 

 

 

 

 

6.3.

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven :

 

 

 

 

6.3.1.

Uit een particulier graf of algemeen graf

387,00

382,00

6.3.2.

Uit een particulier urnengraf

387,00

382,00

6.3.3.

Uit een particuliere urnennis

387,00

382,00

6.3.4.

Bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven

387,00

382,00

 

 

 

 

 

 

6.4.

Voor het schudden van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt (indien wettelijk mogelijk) geheven :

 

 

 

 

6.4.1.

Voor het lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

1.082,00

1.070,00

6.4.2.

Voor het lijk van een kind beneden één jaar

270,00

267,00

6.4.3.

Voor het lijk van een kind beneden 12 jaar

541,00

535,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Overige heffingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.

Voor het 'uit het zicht plaatsen van vrijkomende grond' wordt geheven

288,00

285,00

 

 

 

 

 

 

7.2.

Voor het ter beschikking stellen van een natuurstenen afdekplaat voor een particuliere urnennis wordt geheven

 

 

144,00

 

 

142,00

Behorende bij het raadsbesluit van 17 december 2015,

,de voorzitter

,de griffier