Officiele publicatie

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges Legesverordening 2018

De raad van de gemeente Neerijnen ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 november 2017 ;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening :

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018.

Artikel 1 : Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder :

 • a.
  'dag' : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt ;
 • b.
  'week' : een aaneengesloten periode van zeven dagen ;
 • c.
  'maand' ; het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand ;
 • d.
  'jaar' ; het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar ;
 • e.
  'kalenderjaar' ; de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 : Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor :

 • a.
  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten ;
 • b.
  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 : Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 : Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor :

 • a.
  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4. van de Wet Ruimtelijke Ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald ;
 • b.
  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ;
 • c.
  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit bedoeld in artikel 2.2a. van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) ;
 • d.
  een exemplaar van het verslag van een raadsvergadering en een exemplaar van de stukken behorende bij een raadsvergadering (eventueel ter inzage liggende stukken daaronder niet begrepen) ten behoeve van :
  • a.
   nieuwsbladen (de kostenloze verstrekking blijft beperkt tot één exemplaar per nieuwsblad);
  • b.
   elke in de raad vertegenwoordigde politieke groepering (de kostenloze verstrekking blijft beperkt tot maximaal vijf exemplaren per in de raad vertegenwoordigde politieke groepering).
 • e.
  stukken voor algemene terinzagelegging bij bibliotheken en postkantoren en dergelijke.
 • f.
  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 16, artikel 1.16.3. en hoofdstuk 19 van titel 1 en hoofdstuk 1, artikel 3.1.2. en hoofdstuk 2 van titel 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een algemeen nut beogende instelling of non- profitinstelling die zich de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5 : Maatstaven van heffing en tarieven

1.

De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

3.

Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 : Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 : Termijnen van betaling

1.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 :

 • a.
  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
 • b.
  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
2.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 : Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 : Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 : Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen :

 • a.
  van zuiver redactionele aard zijn ;
 • b.
  een gevolg zijn van nieuwe gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft ;
  • 1.
   onderdeel 1.1.7. (akten burgerlijke stand) ;
  • 2.
   hoofdstuk 2 (reisdocumenten) ;
  • 3.
   hoofdstuk 3 (rijbewijzen) ;
  • 4.
   onderdeel 1.4.2.1. (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens) ;
  • 5.
   onderdeel 1.9.1.1. (verklaring omtrent het gedrag) ;
  • 6.
   hoofdstuk 16 (kansspelen) ;

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 : Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 : Overgangsrecht

1.

De artikelen en tarieventabel van de 'Legesverordening 2017' van 15 december 2016, vervallen met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan ;

2.

Indien de datum van inwerkingtreding van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen bepalingen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 : Inwerkingtreding

1.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

2.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 14 : Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2018'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2017,
, de voorzitter
, de griffier

Bijlage 1 Tarieventabel

2018

2017

TARIEVENTABEL LEGES 2018

Behorende bij de 'Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018'

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

RIJK

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

RIJK

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14

Markten

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16

Kansspelen

RIJK

Hoofdstuk 17

Telecommunicatie

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19

Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Neerijnen

Hoofdstuk 20

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder (bouw)activiteit

Hoofdstuk 9

Vervallen

Hoofdstuk 10

Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

Hoofdstuk 11

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5

Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

1.1.1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in de

trouwzaal van het gemeentehuis in Neerijnen (op) :

1.1.1.1.

Maandag

09.00 uur tot 10.00 uur

0,00

0,00

1.1.1.2.

Maandag

10.00 uur tot 17.00 uur

Dinsdag t/m donderdag

09.00 uur tot 17.00 uur

482,00

475,00

1.1.1.3.

Vrijdag

09.00 uur tot 17.00 uur

604,00

595,00

1.1.1.4.

De overige dagen en uren

964,00

950,00

1.1.1.5.

In een bijzonder huis ingevolge artikel 64, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

450,00

443,00

1.1.2.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in

het Kasteel van Ophemert (op) :

1.1.2.1.

Maandag

10.00 uur tot 17.00 uur

Dinsdag t/m donderdag

09.00 uur tot 17.00 uur

396,00

390,00

1.1.2.2.

Vrijdag

09.00 uur tot 17.00 uur

497,00

490,00

1.1.2.3.

De overige dagen en uren

792,00

780,00

1.1.3.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap

op locatie (op) :

1.1.3.1.

Maandag t/m donderdag

09.00 uur tot 17.00 uur

550,00

n.v.t.

1.1.3.2.

Vrijdag

09.00 uur tot 17.00 uur

690,00

n.v.t.

1.1.3.3.

De overige dagen en uren

1.100,00

n.v.t.

1.1.4.

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien

daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of in een bijzonder huis op grond van artikel 64,

boek 1, van het Burgerlijk Wetboek (op) :

1.1.4.1.

Maandag

10.00 uur tot 17.00 uur

Dinsdag t/m donderdag

09.00 uur tot 17.00 uur

482,00

475,00

1.1.4.2.

Vrijdag

09.00 uur tot 17.00 uur

604,00

595,00

1.1.4.3.

De overige dagen en uren

964,00

950,00

1.1.5.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van :

1.1.5.1.

Een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

vervallen

1.1.5.2.

Een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

(blauw suède met gemeentewapen in goud)

26,00

26,00

1.1.5.3.

Een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

(rood leder met gemeentewapen in 5 kleuren)

37,00

37,00

1.1.5.4.

Een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

vervallen

1.1.5.5.

Een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

(suède met gemeentewapen in goud)

26,00

26,00

1.1.5.6.

Een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

(leder met gemeentewapen in 5 kleuren)

37,00

37,00

1.1.5.7.

Vervallen

1.1.6.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag benoemen van een buitengewoon ambtenaar

van de burgerlijke stand ten behoeve van een huwelijk of registratie van een partnerschap,

voor één dag in de gemeente Neerijnen

82,00

81,00

1.1.7.

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke

stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

20,00

20,00

1.1.8.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als

bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is

opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

1.1.9.

Het tarief bedraagt, indien bij de voltrekking van een huwelijk / geregistreerd partnerschap,

op verzoek, gemeenteambtenaren als getuige optreden, per gemeentelijke getuige

25,00

25,00

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag :

1.2.1.

Van een nationaal paspoort :

1.2.1.1.

Voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

65,30

64,76

1.2.1.2.

Voor een persoon die op het moment van aanvraag de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt

52,00

51,46

1.2.2.

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal

paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1. (zakenpaspoort) :

1.2.2.1.

Voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

65,30

64,76

1.2.2.2.

Voor een persoon die op het moment van aanvraag de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt

52,00

51,46

1.2.3.

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende

de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) :

1.2.3.1.

Voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

65,30

64,76

1.2.3.2.

Voor een persoon die op het moment van aanvraag de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt

52,00

51,46

1.2.4.

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

52,00

51,46

1.2.5.

Van een Nederlandse identiteitskaart :

1.2.5.1.

Voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

51,08

50,66

1.2.5.2.

Voor een persoon die op het moment van aanvraag de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt

29,05

28,63

1.2.6.

Van een vervangende Nederlandse identiteitskaart, als bedoeld in artikel 1 van de Wet

op de identificatieplicht

51,08

n.v.t.

1.2.6.

Tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in de subonderdelen

1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. en 1.2.4.

1.2.7.

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1. tot en met 1.2.5. genoemde docu-

menten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,55

47,55

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

1.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven,

vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

39,45

38,99

1.3.2.

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt :

1.3.2.1.

Bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

34,10

1.3.2.2.

Bij een aanvraag in verband met (beschadiging of) vermissing van een eerder afgegeven

rijbewijs vermeerderd met

0,00

20,00

1.3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

een Eigen Verklaring betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen

van motorvoertuigen

2,50

2,50

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer

gegevens over één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens moet worden geraadpleegd

1.4.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

1.4.2.1.

Tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

10,00

10,00

1.4.3.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie,

voor ieder daaraan besteed kwartier (of deel daarvan)

20,00

20,00

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

(dit hoofdstuk is niet overgenomen uit de modelverordening van de VNG)

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

(dit hoofdstuk is niet overgenomen uit de modelverordening van de VNG)

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

1.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

1.7.1.1.

Tot het verstrekken van :

1.7.1.1.1.

Een afschrift van het verslag van een raads- en/of commissievergadering, per pagina

0,30

0,30

1.7.1.1.2.

Een afschrift van de stukken behorende bij een raads- en/of commissievergadering (met

uitzondering van de ter inzage liggende stukken), per pagina

0,30

0,30

1.7.1.2.

Tot het afsluiten van een abonnement per kalenderjaar :

1.7.1.2.1.

Op de stukken behorende bij de raads- en/of commissievergaderingen (met uitzondering

van de ter inzage liggen stukken)

102,00

100,00

1.7.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

1.7.2.1.

Tot het verstrekken van :

1.7.2.1.1.

Een exemplaar van de wekelijkse openbare besluitenlijst van de vergaderingen van het

college van burgemeester en wethouders, per pagina

0,30

0,30

1.7.2.2.

Tot het afsluiten van een abonnement per kalenderjaar :

1.7.2.2.1.

Op de wekelijkse openbare besluitenlijst van de vergaderingen van het college van burge-

meester en wethouders

13,00

13,00

1.7.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van :

1.7.3.1.

Een exemplaar van het verslag van een burgeravond, van het verslag van een hoorzitting of

van een inspraakbijeenkomst, per pagina

0,30

0,30

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

1.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van :

1.8.1.1.

Een exemplaar van een bestemmingsplan of totaal uitwerkingsplan met voorschriften en

toelichting

41,00

40,00

1.8.1.2.

Een exemplaar van een ten behoeve van een individueel bouwplan vastgesteld bestemmings-

plan (postzegelplan) of een gedeeltelijk uitwerkingsplan

20,00

20,00

1.8.1.3.

Een exemplaar van een structuurplan of kernennota met beschrijving en toelichting

41,00

40,00

1.8.1.4.

Een ongekleurd exemplaar van een plankaart behorende bij de onder 1.8.1.1. tot en met

1.8.1.3. genoemde plannen of nota's per afdruk

6,00

6,00

1.8.1.5.

Een ongekleurd exemplaar van andere dan bij een onder 1.8.1.1. tot en met 1.8.1.3. bedoeld

plan of nota behorende kaarten (profielen, legende, kaarten van toelichting en dergelijke)

per afdruk

6,00

6,00

1.8.1.6.

Een ongekleurd exemplaar van andere dan onder 1.8.1.4. en 1.8.1.5. genoemde kaarten en

tekeningen, per afdruk

6,00

6,00

1.8.2.

Indien bij een aanvraag wordt verzocht om toezending, worden de te heffen leges verhoogd

met een bedrag van

2,50

2,50

1.8.3.

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in of het verstrekken van inlichtingen uit het

kadaster, per perceel, per rechthebbende, dan wel per artikel

20,50

20,25

1.8.4.

Onverminderd het bepaalde in 1.8.3. bedraagt, indien bij het verlenen van inzage de hulp van

een ambtenaar wordt verlangd, het tarief per ambtenaar, per kwartier (of deel daarvan)

20,50

20.25

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

1.9.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

1.9.1.1.

Tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

31,00

31,00

1.9.1.2.

Tot het verstrekken van een certificat d'hébergement (garantstelling)

10,00

10,00

1.9.1.3.

Tot het legaliseren van een handtekening

10,00

10,00

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

1.10.1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief

berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier (of deel daarvan)

20,00

20,00

1.10.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van :

1.10.2.1.

Een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk :

1.10.2.1.1.

Per pagina A4-formaat

0,30

0,30

1.10.2.1.2.

Per pagina A3-formaat

0,40

0,40

1.10.2.2.

Een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, voor ieder daaraan besteed

kwartier (of deel daarvan)

20,00

20,00

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

(dit hoofdstuk is niet overgenomen uit de modelverordening van de VNG)

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

1.12.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

1.12.1.

Tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als

bedoeld in artikel 15, lid 1, van de Leegstandwet

82,00

81,00

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

(dit hoofdstuk is niet overgenomen uit de modelverordening van de VNG)

Hoofdstuk 14

Markten

(dit hoofdstuk is niet overgenomen uit de modelverordening van de VNG)

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

1.15.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

1.15.1.1.

Tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellings-

besluit Winkeltijdenwet

41,00

40,00

1.15.1.2.

Tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1.1. bedoelde ontheffing over

te dragen aan een ander persoon

41,00

40,00

1.15.1.3.

Tot het intrekken van een in onderdeel 1.15.1.1. bedoelde ontheffing

41,00

40,00

Hoofdstuk 16

Kansspelen

1.16.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van

een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen :

1.16.1.1.

Voor een periode van 12 maanden voor één kansspelautomaat

57,00

56,50

1.16.1.2.

Voor een periode van 12 maanden voor twee of meer kansspelautomaten :

Voor de eerste kansspelautomaat

57,00

56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

35,00

34,00

1.16.2.

De subonderdelen 1.16.1.1. en 1.16.1.2. zijn van overeenkomstige toepassing, indien de

vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden en langer dan 12 maanden maar

ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid

van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.16.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een

vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning)

41,00

40,00

Hoofdstuk 17

Telecommunicatie

1.17.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het ver-

krijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden,

als bedoeld, in artikel 5.4., lid 1, van de Telecommunicatiewet :

*

voor sleuven met een kabel / leidinglengte tot 25 meter

*

voor sleuven met een kabel / leidinglengte van 25 tot 500 meter

708,00

698,00

*

voor sleuven met een kabel / leidinglengte van 500 tot 1.000 meter

1.221,00

1.203,00

*

voor sleuven met een kabel / leidinglengte van meer dan 1.000 meter

1.221,00

1.203,00

en per meter vanaf 1.000 meter

1,15

1,15

1.17.2.

Indien met betrekking tot de behandeling van een melding naar oordeel van de vergunning-

verlener overleg noodzakelijk is, wordt het bedrag onder 1.17.1. per overleg verhoogd met

136,00

134,00

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

1.18.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

1.18.1.1.

Tot het verlenen van een verkeersontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990 (incidentele ontheffing / vrijstelling)

40,00

40,00

Deze ontheffingen worden vanaf medio 2015 afgegeven door de Rijksdienst voor het Weg-

verkeer (R.D.W). De meerderheid van de gemeenten, vanaf medio 2015 dus ook Neerijnen,

heeft het R.D.W. gemandateerd. Bedrijven hoeven dan voor een ontheffing nog maar naar

één loket. Op verzoek van het R.D.W. is het landelijk uniform tarief opgenomen.

1.18.1.2.

Tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels

en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in artikel 1.18.1.1.

40,00

40,00

1.18.1.3.

Tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het

Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (B.A.B.W)

40,00

40,00

1.18.1.4.

Tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet Personenvervoer

40,00

40,00

1.18.1.5.

Tot het verlenen van informatie uit verkeerstellingen, per aanvraag

243,00

243,00

Hoofdstuk 19

Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Neerijnen

1.19.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen :

Hoofdstuk 2 Openbare orde

Afdeling 1 Bestrijding van ongeregeldheden

Artikel 2.1. Samenscholing en ongeregeldheden

1.19.1.2.1.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.1., lid 4

41,00

40,00

Afdeling 3 Verspreiden van gedrukte stukken

Artikel 2.6. Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken / afbeeldingen

1.19.1.2.6.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.6., lid 2

41,00

40,00

Afdeling 4 Vertoning e.d. op de weg

Artikel 2.9. Straatartiest e.d.

1.19.1.2.9.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.9., lid 2

41,00

40,00

Afdeling 5 Bruikbaarheid en aanzien van de weg

Artikel 2.10. Voorwerpen op of aan de weg

1.19.1.2.10.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.10., lid 4

246,00

242,00

Artikel 2.11. (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

1.19.1.2.11.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.11., lid 1

329,00

324,00

Afdeling 6 Veiligheid op de weg

Artikel 2.24. Verbod om een openbare plaats te gebruiken als slaapplaats

1.19.1.2.24.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.24., lid 2

41,00

40,00

Afdeling 8 Toezicht op openbare inrichtingen

Artikel 2.28. Exploitatie openbare inrichting

1.19.1.2.28.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.28., lid 1

246,00

242,00

Artikel 2.29. Sluitingstijd

1.19.1.2.29.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.29., lid 2

41,00

40,00

Afdeling 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de drank- en horecawet

Artikel 2.34.d. Ontheffingen privé-bijeenkomsten en bijeenkomsten derden

1.19.1.2.34.d.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.34.d., lid 1

41,00

40,00

Artikel 2.34.e. Ontheffingen schenktijden

1.19.1.2.34.e.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.34.e., lid 1

41,00

40,00

Afdeling 10 Toezicht op speelgelegenheden

Artikel 2.39. Speelgelegenheden

1.19.1.2.39.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.39., lid 2

246,00

242,00

Afdeling 13 Vuurwerk

Artikel 2.72. Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens verkoopdagen

1.19.1.2.72.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.72., lid 1

41,00

40,00

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

Afdeling 1 Geluidhinder en verlichting

Artikel 4.6. Overige geluidhinder

1.19.1.4.6.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.6., lid 2

41,00

40,00

Afdeling 5 Kamperen buiten kampeerterreinen

Artikel 4.18. Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

1.19.1.4.18.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.18., lid 3

41,00

40,00

Hoofdstuk 5 Andere voorwerpen betreffende de huishouding der gemeente

Afdeling 4 Standplaatsen

Artikel 5.18. Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

1.19.1.5.18.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.18., lid 1

Voor maximaal drie maanden (incidenteel)

in één dorp

164,00

162,00

Voor een jaar

in één dorp

329,00

324,00

Voor meer dan een jaar, maar maximaal vijf jaar

in één dorp

493,00

486,00

Voor een vergunning voor twee of meer dorpen worden deze bedragen met 10% per dorp verhoogd.

Afdeling 8 Verbod vuur te stoken

Artikel 5.34. Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

1.19.1.5.34.

Van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.34., lid 3

41,00

40,00

Hoofdstuk 20

Diversen

1.20.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van :

1.20.1.1.

Gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in

een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

2,50

2,50

1.20.1.2.

Het waarmerken van door de aanvrager zelf overlegde stukken

2,50

2,50

1.20.1.3.

Afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze

tabel of in een andere wettelijke regeling en tarief is opgenomen, per pagina

0,30

0,30

1.20.1.4.

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor

zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is

opgenomen, per pagina

2,50

2,50

1.20.1.5.

Gegevens aan makelaars, projectontwikkelaars, adviseurs, architecten en overige professionele

instellingen c.q. adviseurs op hun verzoek, per uur (of deel daarvan)

82,00

81,00

1.20.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

een bewijs van Nederlanderschap

10,00

10,00

1.20.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een

verklaring als bedoeld in artikel 319 lid 5 en 381 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

10,00

10,00

1.20.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

1.20.4.1.

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de 'Wet vervoer

gevaarlijke stoffen'

41,00

40,00

1.20.4.2.

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de 'Wet op de

dierenbescherming'

82,00

81,00

1.20.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

1.20.5.1.

Tot het verlenen van een verklaring van geen bezwaar voor het opstijgen met een hetelucht-

ballon of helikopter als bedoeld in artikel 10, lid 2, van het Besluit inrichting en gebruik niet

aangewezen luchtvaartterreinen

41,00

40,00

1.20.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

1.20.6.1.

Tot het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45., lid 2, van de Wet kinderopvang

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

181,00

178,00

1.20.6.2.

Tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang)

of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45., lid 1, van de Wet kinderopvang en kwaliteits-

eisen peuterspeelzalen

942,00

928,00

1.20.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van :

1.20.7.1.

Bodeminformatie, per aanvraag

27,00

27,00

1.20.8.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van :

1.20.8.1.

Een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere

wettelijke regeling een tarief is opgenomen

82,00

81,00

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

2.1.1.

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder :

2.1.1.1.

Aanlegkosten :

Niet van toepassing

2.1.1.2.

Bouwkosten :

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve

voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te

voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het

normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen

geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan : de prijs die

aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk

waarop de aanvraag betrekking heeft. De opgegeven bouwkosten worden getoetst aan de laatst vastgestelde ROEB-

lijst. Bij afwijkingen gelden de in de voornoemde ROEB-lijst opgenomen bouwkosten als uitgangspunt.

2.1.1.3.

Wabo :

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

2.1.2.

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens

de Wabo bedoeld.

2.1.3.

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op

activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis

als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2

Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

2.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

2.2.1.

Om een vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen

project in het kader van de Wabo vergunbaar is

213,00

210,00

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project :

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of

gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die

in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde

in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of

andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1.

Bouwactiviteiten

2.3.1.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit

als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief :

2.3.1.1.1.

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 10.000

2,80%

2,76%

van de bouwkosten met een minumum van

129,00

128,00

2.3.1.1.2.

Indien de bouwkosten € 10.000 tot € 25.000 bedragen

2,69%

2,65%

van de bouwkosten met een minumum van

280,00

276,00

2.3.1.1.3.

Indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen

2,58%

2,54%

van de bouwkosten met een minumum van

673,00

662,00

2.3.1.1.4.

Indien de bouwkosten € 50.000 tot € 75.000 bedragen

2,48%

2,44%

van de bouwkosten met een minumum van

1.290,00

1.270,00

2.3.1.1.5.

Indien de bouwkosten € 75.000 tot € 100.000 bedragen

2,31%

2,28%

van de bouwkosten met een minumum van

1.860,00

1.830,00

2.3.1.1.6.

Indien de bouwkosten € 100.000 tot € 250.000 bedragen

2,27%

2,24%

van de bouwkosten met een minumum van

2.310,00

2.280,00

2.3.1.1.7.

Indien de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen

2,10%

2,07%

van de bouwkosten met een minumum van

5.675,00

5.600,00

2.3.1.1.8.

Indien de bouwkosten € 500.000 tot € 750.000 bedragen

1,94%

1,91%

van de bouwkosten met een minumum van

10.500,00

10.350,00

2.3.1.1.9.

Indien de bouwkosten € 750.000 tot € 1.000.000 bedragen

1,78%

1,75%

van de bouwkosten met een minumum van

14.550,00

14.325,00

2.3.1.1.10.

Indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 5.000.000 bedragen

1,66%

1,64%

van de bouwkosten met een minumum van

17.800,00

17.500,00

2.3.1.1.11.

Indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen

1,57%

1,55%

van de bouwkosten met een minumum van

83.000,00

82.000,00

en een maximum van

256.795,00

253.000,00

Extra welstandstoets :

2.3.1.2.

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien zich tijdens

de beoordeling van de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het

bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is

Verplicht advies agrarische commissie :

2.3.1.3.

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien krachtens

wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de

agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld : het bedrag voorafgaand aan het in

behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de

aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college

van burgemeester van wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in

de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde

werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de

aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Achteraf ingediende aanvraag :

2.3.1.4.

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1. wordt het tarief, indien de in dat sub-

onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw-

activiteit, verhoogd met maximaal

10%

10%

met een maximum van

1.027,00

1.012,00

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

2.3.2.

Aanlegactiviteiten :

2.3.2.1.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1., lid 1, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief

235,00

232,00

2.3.3.

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit :

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

activiteit als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van

een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het

tarief, onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.1. :

2.3.3.1.

Indien artikel 2.12., lid 1, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast

(binnenplanse afwijking)

547,00

539,00

2.3.3.2.

Indien artikel 2.12., lid 1, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse kleine afwijking)

547,00

539,00

2.3.3.3.

Indien artikel 2.12., lid 1, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse afwijking)

8.316,00

8.193,00

2.3.3.4.

Indien artikel 2.12., lid 2, van de Wabo wordt toegepast

(tijdelijke afwijking)

547,00

539,00

2.3.3.5.

Indien artikel 2.12., lid 1, onder b, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van exploitatieplan)

547,00

539,00

2.3.3.6.

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de

regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1., lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel

2.12., lid 1, onder c, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van provinciale regelgeving)

547,00

539,00

2.3.3.7.

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de

regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3., lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel

2.12., lid 1, onder c, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van nationale regelgeving)

547,00

539,00

2.3.3.8.

Indien artikel 2.12., lid 1, onder d, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van voorbereidingsbesluit)

547,00

539,00

2.3.4.

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit :

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

activiteit als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder c, van de Wabo, en geen sprake is van een

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief :

2.3.4.1.

Indien artikel 2.12., lid 1, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast

(binnenplanse afwijking)

547,00

539,00

2.3.4.2.

Indien artikel 2.12., lid 1, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse kleine afwijking)

547,00

539,00

2.3.4.3.

Indien artikel 2.12., lid 1, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse afwijking)

8.316,00

8.193,00

2.3.4.4.

Indien artikel 2.12., lid 2, van de Wabo wordt toegepast

(tijdelijke afwijking)

547,00

539,00

2.3.4.5.

Indien artikel 2.12., lid 1, onder d, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van voorbereidingsbesluit)

547,00

539,00

2.3.5.

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid :

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

activiteit als bedoeld in artikel 2.1., lid 1, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

158,00

156,00

Vermeerderd met een toeslag voor een inrichting met een bruto vloeroppervlakte :

t/m 100 m2

104,00

102,00

101 m2 t/m 500 m2

1,00

per m2

501 m2 t/m 2.000 m2

504,00

+ 0,40

per m2

501,00

2.001 m2 t/m 5.000 m2

1.104,00

+ 0,12

per m2

1.101,00

5.001 m2 t/m 50.000 m2

1.464,00

+ 0,02

per m2

1.461,00

meer dan 50.000 m2

2.364,00

+ 0,01

per m2

2.361,00

2.3.6.

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten :

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrek-

king tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1., lid 1, onder f, van de Wabo, met

betrekking tot een krachtens provinciale verordening of Erfgoedverordening Neerijnen 2010,

aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, lid 2,

van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist is, bedraagt het tarief :

2.3.6.1.

Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

138,00

136,00

2.3.6.2.

Voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor

het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

138,00

136,00

2.3.7.

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht :

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouw-

werk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidings-

besluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1., lid 1, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

319,00

314,00

2.3.8.

Aanleg of veranderen weg :

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een

weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een

bepaling in de provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in

artikel 2.2., aanhef en lid 1, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

319,00

314,00

2.3.9.

Uitweg / inrit :

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben,

veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor ingevolge artikel 2.12

van de A.P.V. een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,

aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

319,00

314,00

2.3.10.

Kappen :

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale

verordening of artikel 4.11. van de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Neerijnen

2013 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2., lid 1, aanhef en onder g,

van de Wabo, bedraagt het tarief

46,00

45,00

2.3.11.

Opslag van goederen :

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de

opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond

van artikel 2.10. van de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Neerijnen 2013

een vergunning is vereist, bedraagt het tarief

246,00

242,00

2.3.11.1.

Indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2.,

lid 1, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief

246,00

242,00

2.3.11.2.

Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een

onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld

in artikel 2.2., lid 1, onder k, van Wabo, bedraagt het tarief

246,00

242,00

2.3.12.

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 :

2.3.12.1.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op

handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon,

de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren en planten, als bedoeld in artikel 16,

lid 1, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief

319,00

314,00

2.3.12.2.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

realiseren van projecten of andere handelingen met gevolg voor habitats en soorten in een

door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld

in artikel 19, lid 1, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief

319,00

314,00

2.3.13.

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet :

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

handeling waarvoor op grond van artikel 75, lid 3, van de Flora- en Faunawet ontheffing

nodig is, bedraagt het tarief

319,00

314,00

2.3.14.

Andere activiteiten :

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van

een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld

en die activiteit of handeling ….

2.3.14.1.

behoort tot een bij algemene regel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van

invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1., lid 1, onder i,

van de Wabo, bedraagt het tarief

319,00

314,00

2.3.14.2.

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsver-

ordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leef-

omgeving, als bedoeld in artikel 2.2., lid 2, van de Wabo, bedraagt het tarief :

2.3.14.2.1.

Als het een gemeentelijke verordening betreft : het bedrag dat op grond van deze tarieventabel

voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uit-

gevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uit-

gevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief

319,00

314,00

2.3.14.2.2.

Als het een provinciale of waterschapsverordening betreft : het bedrag aan de voorafgaand aan

het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het

college van burgemeester van wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in

de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde

werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de

aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15.

Omgevingsvergunning in twee fasen :

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen

plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5., lid 1, van de Wabo, bedraagt het tarief :

2.3.15.1.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een beschikking met

betrekking tot de eerste fase : het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit

hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

2.3.15.2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een beschikking met

betrekking tot de eerste fase : het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit

hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16.

Beoordeling bodemrapport :

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het

tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een

bodemrapport wordt beoordeeld :

2.3.16.1.

Voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

182,00

179,00

2.3.16.2.

Voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport met een plangebied

tot 1.000 m2

257,00

253,00

van 1.000 m2 tot 10.000 m2

770,00

759,00

van 10.000 m2 tot 50.000 m2

1.541,00

1.518,00

groter dan 50.000 m2

2.054,00

2.024,00

2.3.16.3.

Voor de beoordeling van een Programma van Eisen (PvE) ten behoeve van het uitvoeren van

een archeologisch onderzoek

182,00

179,00

2.3.17.

Advies :

2.3.17.1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief,

indien een daartoe bij algemene regel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening

aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of

het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning,

als bedoeld in artikel 2.26., lid 3, van de Wabo : het bedrag van de voorafgaand aan het in

behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de

aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college

van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2.

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1. is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling

genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is

gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18.

Verklaring van geen bedenkingen :

2.3.18.1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het

tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuurs-

orgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning

kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27., lid 1, van de Wabo :

2.3.18.1.1.

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

319,00

314,00

2.3.18.1.2.

Indien een ander bestuursorgaan geen verklaring van geen bedenkingen moet afgeven : het

bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen

van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een

begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2.

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.18.1.2. is uitgebracht, wordt een aanvraag

in behandeling genomen op de vijfde dag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager

ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4

Vermindering :

(dit hoofdstuk is niet overgenomen uit de modelverordening van de VNG)

Hoofdstuk 5

Teruggaaf :

2.5.1.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-,

aanleg- of sloopactiviteiten :

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of

gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.,

2.3.2., 2.3.6. en 2.3.7. intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente,

bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Deze bedraagt :

2.5.1.1.

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling

nemen van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit veschuldigde leges

100%

100%

2.5.1.2.

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 en binnen 8 weken na het in behandeling nemen

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit veschuldigde leges

40%

40%

2.5.1.3.

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 en binnen 26 weken na het in behandeling nemen

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit veschuldigde leges

20%

20%

2.5.1.4.

Indien binnen 3 maanden na datum van een ingetrokken omgevingsvergunning een nieuwe

aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend, worden de leges van de ingetrokken

aanvraag (artikel 2.5.1.1. of 2.5.1.2.) in mindering gebracht op de leges van de nieuwe aanvraag

omgevingsvergunning, zoals bedoeld in hoofdstuk 3.

2.5.2.

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-,

aanleg- of sloopactiviteiten :

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk

bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1., 2.3.2., 2.3.6.

en 2.3.7. intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat een aanspraak op teruggaaf

van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening

van de vergunning en van de vergunning nog geen gebruik is gemaakt.

De teruggaaf bedraagt

20%

20%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-,

aanleg- of sloopactiviteiten :

2.5.3.1.

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat

uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1., 2.3.2., 2.3.6. of 2.3.7.

weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt

20%

20%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1. wordt mede verstaan een vernietiging van

de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4.

Minimumbedrag voor teruggaaf :

Een bedrag minder dan € 120,00 wordt niet teruggegeven.

2.5.5.

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen :

Van de leges verschuldigd op basis van de onderdelen 2.3.17. en 2.3.18. wordt geen teruggaaf

verleend.

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning :

2.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke

intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33., lid 2, onder b, van de Wabo,

tenzij onderdeel 2.5.2. van toepassing is

138,00

136,00

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project :

2.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een

omgevingsvergunning als gevolg van een, naar omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging

in het project

138,00

136,00

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder (bouw)activiteiten :

2.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een planologische principeuitspraak

821,00

809,00

2.8.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van

een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1., lid 1, van de Wet Ruimtelijke Ordening

6.911,00

6.809,00

2.8.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van

een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6., lid 1, onder a, van de Wet Ruimtelijke

Ordening

5.297,00

5.219,00

2.8.4.

(verwijderd)

2.8.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van

een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1., lid 1, van de Wet Ruimtelijke Ordening,

waarvan de procedure wordt ingevoegd in de actualisatie van een bestemmingsplan

2.598,00

2.560,00

2.8.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van

een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6., lid 1, onder a, van de Wet Ruimtelijke Ordening,

waarvan de procedure wordt ingevoegd in de actualisatie van een bestemmingsplan

2.598,00

2.560,00

2.8.7.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief,

indien een daartoe bij algemene regel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening

aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag :

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de

aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college

van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Hoofdstuk 9

Vervallen

Hoofdstuk 10

(dit hoofdstuk is niet overgenomen uit de modelverordening van de VNG)

Hoofdstuk 11

In deze titel niet benoemde beschikking :

2.11.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze

titel niet benoemde beschikking

182,00

179,00

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca :

3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van :

3.1.1.

Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en

Horecawet

248,00

244,00

3.1.2.

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en

Horecawet

82,00

81,00

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten :

3.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van

een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25., lid 1,

van de Algemeen Plaatselijke Verordening van de Gemeente Neerijnen 2013

248,00

244,00

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven :

3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

3.3.1.

Tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning

als bedoeld in artikel 3.4., lid 1, van de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente

Neerijnen 2013

3.3.1.1.

Voor een seksinrichting

885,00

872,00

3.3.1.2.

Voor een escortbedrijf

443,00

436,00

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte :

(dit hoofdstuk is niet overgenomen uit de modelverordening van de VNG)

Hoofdstuk 5

Brandbeveiligingsverordening :

3.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in

artikel 2.1.1. van de brandbeveiligingsverordening Neerijnen 2007

82,00

81,00

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, niet

in deze titel benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

82,00

81,00

Behorende bij het raadsbesluit van 21 december 2017,

, de voorzitter

, de griffier