Officiele publicatie

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen houdende regels omtrent de heffing en invordering van precariobelasting Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2018

De raad van de gemeente Neerijnen ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 november 2017 ;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet ;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening :

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2018.

Artikel 1 : Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder :

  • a.
    'jaar' ; een kalenderjaar

Artikel 2 : Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening.

Artikel 3 : Belastingplicht

1.

Ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen waarvan op grond van de Gaswet of Electriciteitswet een netbeheerder is aangewezen, wordt de precariobelasting geheven van de door de minister aangewezen netbeheerder.

2.

In alle andere gevallen wordt de precariobelasting geheven van degene die de buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

Artikel 4 : Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake het hebben van :

  • a.
    voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende is krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde ;
  • b.
    buizen in de grond, tot aansluiting van het openbaar hemelwaterstelsel, het openbaar ontwateringsstelsel of het openbaar vuilwaterriool.

Artikel 5 : Maatstaf van heffing en tarief

Het tarief bedraagt voor het hebben van buizen, kabels of leidingen per strekkende meter per jaar € 3,00, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 6 : Berekening van de precariobelasting

Voor de berekening van de precariobelasting wordt een gedeelte van een strekkende meter als een volledig strekkende meter gezien.

Artikel 7 : Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 : Wijze van heffing

De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 : Ontstaan van belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1.

De precariobelasting is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

3.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 : Termijnen van betaling

De aanslag moet worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

Artikel 11 : Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 : Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 13 : Overgangsrecht

De verordening 'Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2017', vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14 : Inwerkingtreding en citeertitel

1.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

3.

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2018'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2017,

, de voorzitter
, de griffier