Officiele publicatie

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen houdende Verordening subsidie peuteropvang gemeente Neerijnen 2018

De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2017;

overwegende dat artikel 4:23, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht vereist dat voor het verstrekken van subsidie een wettelijk voorschrift is vastgesteld dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt;

overwegende dat het binnen de gemeente Neerijnen gewenst is een aanbod te hebben voor alle peuters van zowel werkende als niet-werkende ouders;

voorts overwegende dat de gemeente Neerijnen de wettelijke plicht heeft doelgroeppeuters de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een programma voor voorschoolse educatie;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening subsidie peuteropvang gemeente Neerijnen 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

a.

Doelgroeppeuter: een peuter met een indicatiestelling voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) van het consultatiebureau (STMR);

b.

Fiscaal maximum uurtarief; de maximale uurprijs voor dagopvang in een kindercentrum zoals vastgelegd in het Besluit kinderopvangtoeslag (2018: € 7,45);

c.

Inkomensverklaring: een officiële verklaring van de Belastingdienst met daarin inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar;

d.

Kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming van het Rijk als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder h van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in de kosten van kinderopvang;

e.

LRK, Landelijk Register Kinderopvang: register waarin alle kinderopvangvoorzieningen (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau en voorzieningen voor gastouderopvang) zijn opgenomen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen;

f.

Opvangvoorziening: voorziening waar (VVE) peuteropvang aangeboden wordt niet zijnde gastouderopvang of buitenschoolse opvang;

g.

Ouder: ouder in de zin van de Wet kinderopvang;

h.

Ouderbijdrage: financiële vergoeding die ouders moeten betalen voor de afname van peuteropvang;

i.

Peuter: een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar woonachtig in gemeente Neerijnen;

j.

Peuteropvang: de opvang van peuters voor minimaal zes uur per week verdeeld over twee dagen, waarbij een gestructureerd programma van voorschoolse educatie gericht op ontwikkelingsstimulering en ter voorbereiding op de basisschool wordt aangeboden;

k.

VVE: Voor- en vroegschoolse educatie: educatie voor doelgroeppeuters zoals bedoeld in Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie;

l.

VVE peuteropvang: de opvang van doelgroeppeuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar, voor minimaal 10 uur per week verdeeld over minimaal 3 dagen, waarbij een gestructureerd programma van voorschoolse educatie, gericht op ontwikkelingsstimulering en ter voorbereiding op de basisschool conform het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie wordt aangeboden;

m.

Voorschoolse voorziening: een voorziening (peuterspeelzaalwerk/kinderopvang) voor kinderen van nul tot vier jaar met betrekking tot opvang en educatie.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Het college verstrekt uitsluitend subsidie voor de volgende activiteiten:

 • a.
  het aanbieden van peuteropvang aan peuters van ouders aantoonbaar zonder recht op kinderopvangtoeslag;
 • b.
  het aanbieden van VVE peuteropvang aan doelgroeppeuters van zowel ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag als ouders met recht op kinderopvangtoeslag.

Artikel 3 Eisen die aan de aanvrager gesteld worden

Het college verstrekt uitsluitend subsidie aan houders van opvangvoorzieningen die

 • a.
  gevestigd zijn in de gemeente Neerijnen;
 • b.
  opvang verzorgen voor (doelgroep)peuters woonachtig in de gemeente Neerijnen;
 • c.
  op 1 januari 2018 ingeschreven staan als kinderdagverblijf in het LRK;
 • d.
  indien zij VVE aanbieden, dient dit in een horizontale groepen gedaan te worden;
 • e.
  indien zij VVE aanbieden de aantekening voorschoolse educatie ‘ja’ hebben in het LRK;
 • f.
  indien zij VVE aanbieden, instemmen met de afspraken die zijn vastgelegd in het Convenant voor- en vroegschoolse educatie gemeente Neerijnen (september 2017).

Artikel 4 Bijzondere verplichtingen ten aanzien van de aanvraag

1.

Subsidie voor 2018 kan worden aangevraagd tot 1 februari 2018;

2.

De subsidieaanvraag moet bevatten:

 • a.
  de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
 • b.
  het gevraagde subsidiebedrag, met als toelichting
  • i.
   het verwachte totale aantal peuters;
  • ii.
   het verwachte aantal doelgroeppeuters waarvan de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag
  • iii.
   het verwachte aantal doelgroeppeuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag;
  • iv.
   het verwachte aantal peuters van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag.

De subsidie moet worden aangevraagd via het formulier budgetsubsidie en een door het college vastgesteld aanvraagformulier ‘Aanvraag subsidie voor peuteropvang + VVE gemeente Neerijnen’.

Artikel 5 Subsidieverlening

1.

De subsidiebedragen ten behoeve van de (doelgroep-)peuters van de volgende groepen ouders luiden als volgt:

 • a.
  voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag en een doelgroeppeuter die een VVE programma volgt, geldt: de gemeente subsidieert het bedrag tussen het fiscaal maximum uurtarief en het VVE uurtarief van € 9,59,-(conform Sociaal Werk Nederland) voor de eerste 7 uur per week. Voor de volgende maximaal 3,5 uur subsidieert de gemeente het volledige uurtarief voor VVE.
 • b.
  voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag en een doelgroeppeuter die een VVE programma volgt, geldt een inkomensafhankelijke bijdrage op basis van de kinderopvangtoeslagtabel van de Rijksoverheid. De gemeente Neerijnen subsidieert in dit geval voor 7 uur per week het verschil tussen die ouderbijdrage en het VVE uurtarief van € 9,59. Voor de volgende maximaal 3,5 uur subsidieert de gemeente het volledige uurtarief voor VVE.
 • c.
  voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag en een niet-doelgroeppeuter geldt een inkomensafhankelijke bijdrage op basis van de kinderopvangtoeslagtabel van de Rijksoverheid. De gemeente subsidieert in dit geval voor maximaal 7 uur per week het bedrag tussen de ouderbijdrage en het fiscaal maximum uurtarief.
2.

De subsidiebedragen worden verleend voor maximaal 40 weken per jaar.

3.

Het college neemt binnen 8 weken na 1 februari 2018 een besluit over de subsidieverlening, mits een volledige subsidieaanvraag is ingediend zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 en 2.

Artikel 6 Bevoorschotting

Bij de subsidieverlening wordt bepaald of en op welke wijze een voorschot kan worden verstrekt op de verleende subsidie waarbij het aantal termijnen, de termijnbedragen en de data waarop deze worden uitbetaald, worden vermeld.

Artikel 7 Verantwoording en subsidievaststelling

1.

De subsidieontvanger levert voor 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober een rapportage aan door middel van het door het college vastgestelde formulier ‘Kwartaalverantwoording subsidie peuteropvang + VVE gemeente Neerijnen’

2.

De subsidieontvanger moet in het bezit zijn van

 • a.
  een ‘Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’;
 • b.
  b.als het gaat om een doelgroeppeuter: een bewijs van indicatiestelling voor VVE van het consultatiebureau.
3.

De gegevens, genoemd onder lid1 en 2 worden 1 keer per jaar steekproefsgewijs gecontroleerd.

4.

Via onder lid 1 genoemde formulier rapporteert de subsidieontvanger per kwartaal of er grote afwijkingen zijn van het geschatte aantal peuters per groep genoemd in artikel 4, tweede lid onderdeel b onder i, ii, iii, iv. Indien dit het geval is treedt de subsidieontvanger in overleg met de gemeente over aanpassing van het voorschotbedrag;

5.

De subsidieontvanger dient een aanvraag tot vaststelling van de subsidie 2018 uiterlijk 31 maart 2019 in.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan één of meer bepalingen uit deze verordening in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

De Verordening subsidie peuteropvang gemeente Neerijnen 2018 treedt in werking op de dag na de bekendmaking hiervan en geldt voor de activiteiten die in het jaar 2018 worden uitgevoerd.

Aldus besloten in de openbare vergadering
Van 23 november 2017,
de griffier,
de voorzitter,