Officiele publicatie

Voorbereiding bestemmingsplan Herziening Gemeentstraat, Opijnen, Neerijnen

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de bouw van een woning aan de Gemeentstraat (naast Gemeentstraat 2) in Opijnen.

Het voorontwerpbestemmingsplan van deze ontwikkeling zal binnenkort gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd bij het gemeentehuis. Het voorontwerpbestemmingsplan zal dan ook op de gemeentelijke website te downloaden zijn.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het voorontwerpbestemmingsplan zal binnenkort gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen over dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

10 mei 2013
Burgemeester en wethouders van Neerijnen