Officiele publicatie

Voorbereiding bestemmingsplan Kern Est, herziening Wethouder van Akenstraat 1 Est, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor:

Kern Est, herziening Wethouder van Akenstraat 1 herstructurering bedrijfslocatie door bouw van twee extra woningen.

Het voorontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting vanaf eind april gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis. Het plan zal dan ook op onze website www.neerijnen.nl als pdf te downloaden zijn en is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk om een inspraakreactie kenbaar te maken.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het bestemmingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen, de gemeentelijke website en de Staatscourant. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een inspraakreactie kunt kenbaar maken.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

2 maart 2015
Burgemeester en wethouders van Neerijnen