Officiele publicatie

Voorbereiding bestemmingsplan Kern Hellouw, Korfgraaf 9 Hellouw, Neerijnen

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor:

De uitbreiding van een woning aan Korfgraaf 9 in Hellouw.

Het ontwerpbestemmingsplan zal vanaf december 2014 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd bij het gemeentehuis. Het plan zal dan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien zijn en is op onze website, www.neerijnen.nl, als pdf te downloaden.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden op onze website. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

11 december 2014
Burgemeester en wethouders van Neerijnen