Officiele publicatie

Voorbereiding bestemmingsplan Slingerbos, Ophemert, Neerijnen

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het terrein Slingerbos te Ophemert.

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een nieuwe woonbuurt mogelijk.

Het plangebied ligt aan de Oostzijde van Ophemert, tussen de Waalbandijk in het zuiden en de Molenstraat in het noorden. Het plangebied wordt in het westen begrensd door de perceelsgrenzen van de woonpercelen aan de Gulhofstraat en door de Goossen Janssenstraat. In het oosten grenst het plangebied aan agrarische gronden en aan het woonperceel Waalbandijk 45.

Het voorontwerpbestemmingsplan zal vanaf week 22 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd op het gemeentehuis. Het plan zal dan ook op onze website en via www.ruimtelijkeplannen.nl te downloaden zijn.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het voorontwerpbestemmingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden op onze website www.neerijnen.nl. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

22 mei 2015
Burgemeester en wethouders van Neerijnen