Officiele publicatie

Voorbereiding wijzigingsplan Bernhardstraat 31 te Haaften, Neerijnen

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een wijzigingsplan voorbereiden voor:

de uitbreiding van het bouwvlak van het glastuinbouwbedrijf aan Bernhardstraat 31 te Haaften.

Het ontwerpwijzigingsplan zal vanaf april/mei 2013 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd bij het gemeentehuis. Digitaal is het plan te raadplegen via de gemeentelijke website www.neerijnen.nl en via de site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het ontwerpwijzigingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden op de gemeentelijke website. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

8 april 2014
Burgemeester en wethouders van Neerijnen