Officiele publicatie

Voorbereidingsbesluit perceel aan de Waalbandijk te Waardenburg sectie W nr. 622

Het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen maakt bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 1 april 2010 op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor het perceel aan de Waalbandijk te Waardenburg, kadastraal bekend gemeente Waardenburg sectie W nr. 622, ten behoeve van de bouw van een woning met mantelzorgvoorziening.

Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op 15 april 2010. Het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt, is op de bij het besluit behorende tekening aangegeven. Het besluit en de tekening liggen vanaf 15 april 2010 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor eenieder ter inzage bij het team Bouwen en Wonen.

Het voorbereidingsbesluit is te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl).

Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.