Officiele publicatie

Voorgenomen wijziging bestemmingsplan buitengebied Neerijnen 2002/2007

Door de heer A.B.J. Pippel is een verzoek ingediend voor het uitbreiden van het agrarisch bouwvlak op de locatie Enggraaf 26 te Haaften (kadastraal bekend onder Haaften, sectie L nummer 221) ten behoeve van de uitbreiding van zijn varkenshouderijbedrijf.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen medewerking te verlenen aan de bouwplannen door toepassing te geven aan artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening.

Het voornemen ligt hiervoor vanaf vrijdag 25 maart 2011 gedurende 6 weken ter inzage. Inzage is mogelijk tijdens de gebruikelijke openingstijden op het gemeentehuis van Neerijnen, Van Pallandtweg 11 te Neerijnen.

Tegen het voornemen om medewerking te verlenen kunt u binnen de vernoemde termijn schriftelijk een zienswijze kenbaar maken. In de zienswijzen moet staan: uw naam, adres en handtekening, de datum en motivering van uw zienswijze.

Neerijnen,

24 maart 2011
Burgemeester en wethouders.