Officiele publicatie

Voorkeursrecht ‘Haaften-Noord’ (tussen Enggraaf en Bernhardstraat)

Besluit tot aanwijzing van gronden waarop de artikelen 10−24, 26 en 27 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing zijn voor het gebied ‘Haaften Noord’.

Het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen maakt op grond van artikel 7 eerste lid van de Wvg bekend dat zij op 7 januari 2010 op grond van het bepaalde in artikel 6 Wvg besloten hebben gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10−24, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn.

Het gebied is gelegen tussen de Enggraaf en de Bernhardstraat te Haaften. Deze gronden zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden.

Het besluit heeft een geldingsduur van maximaal 3 maanden, waarbinnen de gemeenteraad de gronden opnieuw moet aanwijzen. Een aanwijzing door de raad heeft een geldingsduur van 3 jaar.

Het besluit tot aanwijzing ligt met de bijbehorende kadastrale tekening en overige stukken met ingang van 9 januari 2010 tot en met 19 februari 2010 op het gemeentehuis te Neerijnen aan de Van Pallandtweg 11 te Neerijnen ter inzage.

Het besluit van burgemeester en wethouders omvat:

 • een kadastrale tekening met daarop aangegeven de onroerende zaken waarop het voorkeursrecht wordt gevestigd; deze tekening geeft een overzicht van de ligging van het voorkeursrechtgebied;
 • een lijst van kadastrale nummers van de aangewezen onroerende zaken met vermelding van grootte, eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden.

Daarnaast ligt gelijktijdig met het besluit van burgemeester en wethouders ook het ontwerpraadsvoorstel en -besluit aan de raad op grond van artikel 5 Wvg met de daarbij behorende stukken op dezelfde locatie ter inzage.

U kunt de stukken inzien op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Indien u de stukken buiten de openingstijden wilt inzien kunt u hiervoor tel contact opnemen met mevrouw J. W. Vonk (telefoonnummer: 0418-65 65 65).

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders treedt in werking één dag na publicatie van deze bekendmaking in de Staatscourant.

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit van burgemeester en wethouders staat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar open gedurende zes weken vanaf de dag na deze publicatie. Belanghebbenden kunnen daarom bezwaar indienen tot en met 19 februari 2010. U kunt uw bezwaarschrift richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen, t.a.v. mevrouw J.W. Vonk, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg.

Het bezwaar moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • a.
  de naam en het adres van de indiener;
 • b.
  dagtekening;
 • c.
  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
 • d.
  de gronden van bezwaar.

Indien u bezwaar heeft ingediend kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem, t.a.v. Sector Bestuursrecht, ‘voorlopige voorzieningen’, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Van de indieners van een voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen ten aanzien van het ontwerpraadsvoorstel en -besluit tot en met 19 februari 2010 hun zienswijzen mondeling dan wel schriftelijk indienen. De schriftelijke zienswijze kan worden gezonden aan de gemeenteraad van Neerijnen, t.a.v. mevrouw J.W. Vonk, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met mevrouw J.W. Vonk (telefoonnummer: 0418-65 65 65).

Eigenaren en rechthebbenden worden per brief op de hoogte gebracht van dit besluit.

Neerijnen,

8 januari 2010
Het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen.