Officiele publicatie

Voorontwerp bestemmingsplan en zakelijke beschrijving ‘Buitengebied Neerijnen, herziening Bommelsestraat 73 te Ophemert’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Neerijnen herziening Bommelsestraat 73 te Ophemert' conform de gemeentelijke inspraakverordening ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan is bedoeld om een agrarisch bouwvlak toe te voegen aan de Bommelsestraat nabij nummer 21 te Ophemert ten behoeve van een bedrijfsgebouw voor een aardbeienteelt bedrijf.

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat er tussen de gemeente en initiatiefnemer een anterieure overeenkomst over de grondexploitatie is gesloten. De zakelijke beschrijving ligt ter inzage in overeenstemming met artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan en zakelijke beschrijving inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 2 december 2014 tot en met 12 januari 2015 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis.

Het plan is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPbgbBommelsestr73-1401. Het plan is via de website www.neerijnen.nl als PDF te downloaden.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een schriftelijke inspraakreactie bij burgemeester en wethouders van Neerijnen indienen. De ontvangen reacties zullen worden betrokken bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan dat uiteindelijk aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden.

Tegelijkertijd met de gemeentelijke inspraak zal vooroverleg met wettelijke instanties worden opgestart.

Neerijnen

2 december 2014