Officiele publicatie

Voorontwerp bestemmingsplan Kern Ophemert, herziening De Geer 11, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het voorontwerp bestemmingsplanKern Ophemert, herziening De Geer 11 ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plan betreft de wijziging van de bouwmogelijkheden voor het daar gevestigde transportbedrijf.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van 3 augustus 2015tot en met 13 september 2015voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is ook op onze website, www.neerijnen.nl, als pdf te downloaden en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De IMRO-code van het plan is NL.IMRO.0304.BPophdegeer11-1501

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een inspraakreactie omtrent dit voorontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 31 juli 2015

Burgemeester en wethouders van Neerijnen