Officiele publicatie

Voorontwerpbestemmingsplan, Aeneas Mackaylaan, Ophemert, gemeente Neerijnen  

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat ter voldoening aan de gemeentelijke inspraakverordening een voorontwerp van het bestemmingsplan 'Aeneas Mackaylaan, Ophemert' ter inzage ligt.

Het plan maakt de bouw van maximaal 2 woningen mogelijk.

Het plangebied ligt ten noorden van de Aeneas Mackaylaan in Ophemert. Aan de oostzijde binnen het plangebied ligt een waterpartij, aan de noordzijde van het plangebied ligt een agrarisch perceel.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van 16 oktober tot en met 26 november 2015 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt het plan ook in het gemeentehuis inzien. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Tijdens de periode dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 15 oktober 2015

Burgemeester en wethouders van Neerijnen