Officiele publicatie

Voorontwerpbestemmingsplan “Windpark Deil”, gemeente Neerijnen

Met ingang van vrijdag 18 november 2016 ligt voor zes weken het voorontwerp van het bestemmingsplan “Windpark Deil” met bijhorende stukken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke ordening van de gemeente Neerijnen.

Gelijktijdig brengt ook de gemeente Geldermalsen voor het gedeelte van het windpark dat op haar grondgebied ligt het voorontwerpbestemmingsplan in procedure. Voor schriftelijke reacties op de bestemmingsplannen kan worden volstaan met één brief (zie onder ’reageren’).

Toelichting op de planstukken

Plannen zijn in voorbereiding om rondom Knooppunt Deil een windpark van maximaal 11 windturbines aan te leggen. Door de beoogde omvang van het windpark moet op grond van de Wet milieubeheer voor het vaststellen van het bestemmingsplan een milieueffectrapportage worden doorlopen. De uitkomst hiervan, het milieueffectrapport, wordt in een later stadium ook gebruikt voor de aanvraag van de benodigde vergunningen.

De voorlopige uitkomsten van de milieueffectrapportage leveren een voorkeursvariant op van een lijnopstelling met 11 windturbines ten zuiden van de A15. Van deze windturbines komen er zes ten westen van de A2 en vijf ten oosten van de A2. De windturbines krijgen een ashoogte van maximaal 140 meter en een rotordiameter van eveneens maximaal 140 meter. De windturbines komen zowel op het grondgebied van Geldermalsen als van Neerijnen te staan.

Omdat de huidige bestemmingsplannen de aanleg van een windpark uitsluiten is het nodig dat beide gemeenten een nieuw bestemmingsplan vaststellen. De nu ter inzage te leggen voorontwerpbestemmingsplannen vormen de eerste stap in die procedure.

Behalve de formele stukken van het bestemmingsplan (verbeelding, regels en toelichting) zijn ook diverse achterliggende onderzoekrapportages in te zien. Naast het milieueffectrapport (concept) gaat het onder meer om: een akoestisch onderzoek, een slagschaduwonderzoek, een onderzoek naar de externe veiligheid en een ecologisch onderzoek. Alle achterliggende onderzoekrapportages hebben betrekking op het gehele windpark (dus zowel voor het grondgebied van Geldermalsen als van Neerijnen).

Raadplegen planstukken

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken, zijn in pdf-vorm t/m donderdag 29 december 2016 te bekijken en/of te downloaden op de websites van de gemeente Geldermalsen (www.geldermalsen.nl).

Ook staan de stukken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het voorontwerpbestemmingsplan “Windpark Deil” kunt u op die site terugvinden onder het planidentificatienummer:

NL.IMRO.0236.BUIwindparkdeil-VO01 (=onderdeel grondgebied Geldermalsen)

of

NL.IMRO.0304.Bpbgwindparkdeil-1601 (=onderdeel grondgebied Neerijnen)

Daarnaast kan op afspraak een papieren versie van de planstukken worden ingezien op de gemeentehuizen van de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen. Hiervoor kunt u als volgt een afspraak maken:

  • Voor inwoners gemeente Neerijnen: mevr. T. Egging via 14 0418;
  • Voor inwoners gemeente Geldermalsen: www.geldermalsen.nl > afspraak maken > inzien stukken of via (0345) 586611.

      

Inloopavond

Op dinsdag 13 december 2016 organiseren de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen gezamenlijk een inloopavond (tussen 19:30 en 21:30 uur). De inloopavond wordt gehouden in de Lingezaal van La Place De Rotonde te Enspijk (adres: Panweg 3, 4157 PB, Enspijk). Vertegenwoordigers van beide gemeenten en de initiatiefnemers zullen aanwezig zijn om informatie te geven over het voorontwerpbestemmingsplan en bijhorende planstukken.

 

Reageren

Iedereen kan t/m donderdag 29 december, schriftelijk (geen e-mails) dan wel mondeling zijn of haar reactie op het voorontwerpbestemmingsplan “Windpark Deil” kenbaar maken. Daarbij hoeft u geen onderscheid te maken in het gedeelte van het windpark dat op het grondgebied van Geldermalsen of Neerijnen ligt. De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen zullen namelijk alle ontvangen reacties gezamenlijk in behandeling nemen.

 

Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar: Gemeente Geldermalsen, afdeling MRO, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, onder vermelding van 'reactie Windpark Deil'.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u eerst een afspraak maken met:

  • voor inwoners gemeente Neerijnen: mevr. T. Egging via 14 0418
  • voor inwoners gemeente Geldermalsen: dhr. F. Schmidt via (0345)586611

  

Neerijnen, 17 november 2016

Burgemeester en wethouders van Neerijnen