Officiele publicatie

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Heideweg ongenummerd te Waardenburg’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan 'Heideweg ongenummerd te Waardenburg' conform de gemeentelijke inspraakverordening ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan is bedoeld om een agrarisch bouwvlak toe te voegen aan de Heideweg ongenummerd te Waardenburg ten behoeve van een bedrijfsgebouw en bedrijfswoning voor een buxuskwekerij.

Het bestemmingsplan inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 9 mei tot en met 19 juni 2014 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis.

Reageren op het plan

Gedurende deze periode kan iedereen een schriftelijke inspraakreactie indienen. De inspraakreacties kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

De ontvangen reacties zullen worden betrokken bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan dat uiteindelijk ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden aangeboden.

Neerijnen,

8 mei 2014