Officiele publicatie

Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, herziening De Lage Paarden (10), Zandweg 9a, Waardenburg, gemeente Neerijnen  

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, herziening De Lage Paarden (10) Waardenburg ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plan betreft de splitsing van het agrarisch bedrijf Zandweg 9a Waardenburg en De Lage Paarden 2X1 Waardenburg.

Het voorontwerpbestemmingsplan inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan en de zakelijke beschrijving ligt van 3 december 2015 tot en met 13 januari 2016 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPbgbzandwheideweg-1501. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Reageren op het plan

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een inspraakreactie omtrent dit voorontwerpplan te geven. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 2 december 2015

Burgemeester en wethouders van Neerijnen