Officiele publicatie

Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, herziening Molenstraat 41a Ophemert, gemeente Neerijnen  

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, herziening Molenstraat 41a Ophemert ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plan betreft de herziening van de bestemming bedrijfswoning naar plattelandswoning.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van 15 oktober 2015 tot en met 25 november 2015 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPOPHEMMOLENSTR41A-1501. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een inspraakreactie omtrent dit voorontwerpplan te geven. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 8 oktober 2015

Burgemeester en wethouders van Neerijnen