Officiele publicatie

Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, herziening Ridderskamp Opijnen Overtuinen, gemeente Neerijnen.

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een voorontwerp bestemmingsplan in behandeling genomen hebben. Zij maken tevens bekend dat dit voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, herziening Ridderskamp Opijnen Overtuinen, ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plan betreft het wijzigen van de agrarische bestemming naar recreatieve overtuinbestemming.

Het voorontwerpbestemmingsplan inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van 15 september 2017 tot en met 26 oktober 2017 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPbgRidderskOpijn-1701. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Reageren op het plan

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een inspraakreactie omtrent dit voorontwerpplan te geven. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 11 september 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen