Officiele publicatie

Voorontwerpbestemmingsplan Waardenburg west

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter voldoening aan de gemeentelijke inspraakverordening een voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Waardenburg west’ ter inzage wordt gelegd.

Het bestemmingsplan is opgesteld ter vervanging van het geldende, verouderde, bestemmingsplan en de door de jaren heen gevoerde planologische procedures.

In het bestemmingsplan wordt daarnaast de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw mogelijk gemaakt en zijn er enkele wijzigingsbevoegdheden opgenomen.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Waardenburg west’ heeft betrekking op het gebied ten westen van de kern Waardenburg. In het (noord)oosten loopt het plangebied tot de autosnelweg A2, in het zuiden loopt het plangebied tot de Waalbandijk en in het noordwesten tot de Steenweg.

Het voorontwerpbestemmingsplan (met bijlagen) ligt vanaf 29 juni 2012 tot en met 9 augustus 2012 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor eenieder ter inzage bij het gemeentehuis.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een schriftelijke inspraakreactie bij burgemeester en wethouders van Neerijnen indienen. De ontvangen reacties zullen worden betrokken bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan dat uiteindelijk aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden.

Tegelijkertijd met de gemeentelijke inspraak zal vooroverleg met het waterschap Rivierenland en provincie Gelderland worden opgestart.

Inloopavond

Op maandag 2 juli 2012 wordt een inloopavond georganiseerd tussen 19:30 en 21:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Doel van deze inloopavond is het informeren van omwonenden en andere belangstellenden over het voorontwerpbestemmingsplan Waardenburg West, de mogelijkheid bieden om vragen te stellen en (schriftelijk) zienswijzen in te dienen.

Neerijnen,

28 juni 2012
Burgemeester en wethouders.