Officiele publicatie

Wabo uitgebreide afwijkingsprocedure, Kennisgeving beschikking en verklaring van geen bedenkingen, Hertog Karelweg 17, Haaften

Burgemeester en wethouders van Gemeente Neerijnen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning hebben verleend voor het uitbreiden van een magazijn en wijzigen docks voorgevel aan de Hertog Karelweg 17 in Haaften bestaande uit de activiteiten:

  • Bouwen - Art. 2.1 lid 1a Wabo;
  • Strijdig gebruik bestemmingsplan - Art. 2.1 lid 1c Wabo

Ten aanzien van de strijdigheid met het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad van Neerijnen een Verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

 

De beschikking en VVGB inzien

De beschikking, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken is op 2 oktober 2017 afgegeven aan de aanvrager van de beschikking. De beschikking, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen van 20 oktober tot en met 30 november 2017 ter inzage en zijn op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Van Pallandtweg 11, 4182 CA Neerijnen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met mevrouw. T. Hagelaar.

 

Het is ook mogelijk om de beschikking, de verklaring van geen bedenkingen en de ruimtelijke onderbouwing te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID:

NL.IMRO.0304.PBhaaHertKarelwg17-1703.

 

Reageren op het plan

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u beroep instellen bij de rechtbank Gelderland. Voor het instellen van beroep moet u een beroepschrift indienen. Het beroepschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeente Neerijnen. In de afgegeven beschikking staan de vereisten van een dergelijk beroepschrift. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken, gedurende de periode dat de beschikking ter inzage ligt.

 

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het instellen van beroep schorst de werking van de afgegeven beschikking niet. Om de werking van de beschikking te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij het rechterlijk college van de rechtbank Gelderland. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, de gronden van het beroep en uw handtekening. Als u beroep instelt of een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor informatie over de actuele tarieven voor griffierecht kunt u de website www.rechtspraak.nl raadplegen of de rechtbank.

 

U kunt ook beroep instellen door het invullen van een webformulier. Het webformulier kunt u vinden op de site www.rechtspraak.nl.

 

Neerijnen, 19 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen