Officiele publicatie

Wabo uitgebreide afwijkingsprocedure, Kennisgeving ontwerpbeschikking en ontwerpverklaring van geen bedenkingen Hertog Karelweg 17 te Haaften

Burgemeester en wethouders van Gemeente Neerijnen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van een magazijn en wijzigen docks voorgevel aan de Hertog Karelweg 17 in Haaften bestaande uit de activiteiten:

  • Bouwen - Art. 2.1 lid 1a Wabo;
  • Strijdig gebruik bestemmingsplan - Art. 2.1 lid 1c Wabo

Ten aanzien van de strijdigheid met het bestemmingsplan zal de gemeenteraad van Neerijnen een Verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven.

 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 14 juli 2017 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Neerijnen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken zijn tijdens de openingstijden in te zien bij de Infobalie van het gemeentehuis, Van Pallandtweg 11, 4182 CA Neerijnen.

 

Het is ook mogelijk om de ontwerpbeschikking, ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ruimtelijke onderbouwing te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.PBhaaHertKarelwg17-1702.

 

Tijdens de inzage termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg (i.v.m. de vakantieperiode bij voorkeur schriftelijk). In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft. Degene die mondelinge zienswijze naar voren willen brengen kunnen contact opnemen met Gemeente Neerijnen (afdeling ruimtelijke ordening). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Neerijnen, 13 juli 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen