Officiele publicatie

Wijziging agrarische bouwblok Sint Antoniestraat 28 en 30 te Tuil

Met ingang van 15 maart 2012 ligt gedurende zes weken, tot en met 27 april 2012, voor belanghebbenden ter gemeentesecretarie het besluit tot toepassing van een wijzigingsbevoegdheid ter inzage:

  • o
    het wijzigen van een agrarisch bouwblok op het perceel Sint Antoniestraat 28 en 30 te Tuil (kadastraal bekend onder Haaften M528, M529, M530, M531 en M616).

Door het nemen van genoemde planologische maatregel wordt de verplaatsing van de bestaande bedrijfswoning aan de Sint Antoniestraat 28 naar de locatie Haarstraat (ongenummerd) mogelijk gemaakt. Na herbouw wordt de bestaande bedrijfswoning aan de Sint Antoniestraat 28 gesloopt.

Burgemeester en wethouders hebben besloten medewerking te verlenen aan het verzoek om toepassing te geven aan artikel 3.6.1 lid a Wet ruimtelijke ordening, de wijzigingsbevoegdheid.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbende beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

15 maart 2012
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.