Officiele publicatie

Wijziging bouwverordening Neerijnen

De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2015;

Besluit :

 • a.
  Om één commissie voor Welstand en voor Monumenten in te stellen en hiervoor de wijziging van Hoofdstuk 9 (Welstand- en Monumentencommissie) in de Bouwverordening Neerijnen, en de daarvoor, aan de bouwverordening, toegevoegde bijlage 9 (Reglement Welstand- en Monumentencommissie gemeente Neerijnen 2015) vaststellen, overeenkomstig de bijbehorende bijlage.

HOOFDSTUK 9 WELSTAND- EN MONUMENTEN COMMISSIE

Artikel 9.1 De advisering door de Welstand en Monumenten Commissie

1.

Er is een Welstand en Monumenten Commissie die ingevolge de Woningwet en de Monumentenwet adviseert over de redelijke eisen van welstand en gemeentelijke taken op grond van de Monumentenwet en de Erfgoedverordening.

2.

De advisering is opgedragen aan Gelders genootschap die uit haar midden personen voordraagt als lid van de Welstand en Monumenten Commissie, hierna gezamenlijk te noemen: Welstand en Monumenten Commissie.

3.

De Welstand en Monumenten Commissie baseert haar advies op de in de welstandsnota genoemde welstandscriteria en op de uitgangspunten van het cultuurhistorisch beleid.

Artikel 9.2 Samenstelling van de Welstand en Monumenten Commissie

1.

De samenstelling, werkwijze en inrichting van de Welstand en Monumenten Commissie is geregeld in het Reglement Welstand- en Monumentencommissie.

2.

Het reglement is opgenomen in Bijlage 9 bij deze verordening.

Artikel 9.3 Benoeming en zittingsduur

De benoeming en zittingsduur van de Welstand en Monumenten Commissie is geregeld in het Reglement Welstand- en Monumentencommissie.

Artikel 9.4 Jaarlijkse verantwoording

De jaarlijkse verantwoording van de werkzaamheden van de Welstand en Monumenten Commissie is geregeld in het Reglement Welstand- en Monumentencommissie.

Artikel 9.5 Termijn van advisering

De termijnen waarbinnen en de wijze waarop de Welstand en Monumenten Commissie advies uitbrengt is geregeld in het Reglement Welstand- en Monumentencommissie.

Artikel 9.6 Openbaarheid van vergaderen en mondeling toelichting

De openbaarheid van de vergaderingen van de Welstand en Monumenten Commissie en het spreekrecht is geregeld in het Reglement Welstand- en Monumentencommissie.

Artikel 9.7 Afdoening onder verantwoordelijkheid

De afdoening onder verantwoordelijkheid is geregeld in het Reglement Welstand- en Monumentencommissie .

Artikel 9.8 Vorm waarin het advies wordt uitgebracht

De vorm waarin het advies wordt uitgebracht is geregeld in het Reglement Welstand- en Monumentencommissie.

Artikel 9.9 Uitsluiting van gebieden en categorieën bouwwerken

(vervallen)

Vastgesteld in de openbare vergadering

van 19 maart 2015

, voorzitter
, griffier

Bijlage 9 Bouwverordening

Reglement Welstand- en Monumentencommissie gemeente Neerijnen 2015

Inhoudsopgave

 • 1.
  Benoeming en samenstelling van de welstand- monumentencommissie
  • 1.1
   Begripsbepaling
  • 1.2
   Benoemingsprocedure
  • 1.3
   Samenstelling welstand- en monumentencommissie
 • 2.
  Taakomschrijving
  • 2.1
   Taakomschrijving welstand- en monumentencommissie
   • 2.1.1
    Wettelijke taken
   • 2.1.2
    Niet wettelijk verplichte taken
  • 2.2
   Taakomschrijving commissieleden
   • 2.2.1
    Taken van de rayonarchitect
   • 2.2.2
    Taken van de voorzitter
   • 2.2.3
    Taken overige deskundigen
   • 2.2.4
    Taken monumentendeskundige
   • 2.2.5
    Taken burgerleden
 • 3.
  Werkwijze Bouw- en Woningtoezicht
 • 4.
  Werkwijze van de welstand- en monumentencommissie
  • 4.1
   Vooroverleg over bouwplannen
  • 4.2
   Gemandateerde behandeling
   • 4.2.1a
    Rayonarchitect
   • 4.2.1b
    Mandaat ‘kleine commissie’ voor monumentenplannen
   • 4.2.2
    Het mandaatadvies
   • 4.2.3
    Openbaarheid
   • 4.2.4
    Toelichting opdrachtgever/ontwerper
   • 4.2.5
    Spreekrecht
  • 4.3
   Openbare commissievergadering
   • 4.3.1
    Locatie vergadering
   • 4.3.2
    Publicatie agenda
   • 4.3.3
    Toelichting opdrachtgever/ontwerper
   • 4.3.4
    Spreekrecht
  • 4.4
   Het advies
  • 4.5
   Afwijk en van het advies
   • 4.5.1
    Second opinion
 • 5.
  Evaluatie
  • 5.1
   Jaarverslag B&W
  • 5.2
   Jaarverslag welstand- en monumentencommissie
 • 6
  Inwerkingtreding en citeertitel

1 BENOEMING EN SAMENSTELLING VAN DE WELSTAND- EN MONUMENTENCOMMISSIE

1.1

Begripsbepaling

De welstand- en monumentencommissie fungeert als welstandscommissie voor de gemeente Neerijnen op grond van art. 1, lid n, Woningwet en art. 6.2, lid 1 en 2 Bor. De commissie fungeert verder als monumentencommissie inzake wijzigingsplannen op grond van art. 15 Monumentenwet en art. 6.4 Bor.

1.2

Benoemingsprocedure

De gemeente wijst op voordracht van het college van B&W (college) de vereniging ‘Het Gelders Genootschap’ aan als de welstandscommissie en tevens als monumentencommissie inzake wijzigingsplannen voor monumenten. Het Gelders Genootschap legt de gemeente een lijst voor met de beoogde commissieleden. Dit betreft de voorzitter, de rayonarchitect, het architect-lid, de landschapsarchitect / stedenbouwkundige en hun plaatsvervangers. Indien gewenst, vindt overleg plaats tussen Gelders Genootschap en de gemeente. Voor de benoeming van burgerleden en hun plaatsvervangers geldt een afwijkende procedure. De gemeente kan burgerleden voordragen ter benoeming. Alvorens dit te doen, overleggen B&W met Gelders Genootschap over het gewenste profiel van het burgerlid of de burgerleden. Er mogen maximaal twee burgerleden in de welstand- en monumentencommissie worden benoemd. Over de onkostenvergoeding voor burgerleden maakt de gemeente een afspraak met het Gelders Genootschap.

Alle leden van de welstand- en monumentencommissie en hun plaatsvervangers worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging met nog eens maximaal drie jaar. Bij afwezigheid van de voorzitter of andere leden van de commissie, treden plaatsvervangers op in de commissievergadering. De rayonarchitect kan zich door een collega‑rayonarchitect laten vervangen. Alle vaste leden en hun plaatsvervangers zijn onafhankelijk ten opzichte van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. Er bestaan geen bindingen of relaties op basis waarvan het advies over de welstandsaspecten wordt beïnvloed. De commissie is beleidsmatig gebonden aan het gemeentelijk welstandsbeleid. De commissie streeft naar voortdurende afstemming met het beleid inzake de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.

Het college kan dit Reglement voor de welstand- en monumentencommissie aanpassen indien dit gewenst is voor de samenwerking met een andere gemeente. Het college mag de werkzaamheden van de Welstand- en monumentencommissie onderbrengen bij een dergelijke commissie van een andere gemeente. Het college mag de in hoofdstuk 9 bedoelde taken geheel of gedeeltelijk mandateren aan de ODR.

1.3

Samenstelling van de welstand- en monumentencommissie

De welstand- en monumentencommissie bestaat uit een bestuurlijk voorzitter, de rayonarchitect, een architect, stedenbouwkundige/landschapsarchitect en een monumentendeskundige (alleen bij monumentenplannen) namens Gelders Genootschap. De rayonarchitect fungeert tevens als secretaris-deskundige van de commissie.

De gemeente kan zich naar eigen inzicht laten bijstaan door extra deskundigen van het bureau van Gelders Genootschap of daarbuiten. Dit betreft o.a. disciplines als cultuur- en bouwhistorie, archeologie, infrastructuur, etc. Afhankelijk van het type plan dat moet worden beoordeeld, nemen de extra deskundigen deel aan de vergadering. Zij hebben geen stemrecht, tenzij ze als commissielid zijn benoemd door de gemeente.

Bij wijzigingsplannen voor monumenten brengt de welstand- en monumentencommissie een advies uit, waarin zowel de aspecten op grond van de Woningwet (welstandsbeleid), als aspecten op grond van de Monumentenwet en de erfgoedverordening als mede het gemeentelijk cultuurhistorisch beleid worden betrokken. In het geïntegreerde advies komt duidelijk naar voren welke aspecten betrekking hebben op de welstand en welke op de aanvraag om monumentenvergunning. De commissie formuleert één gezamenlijke conclusie.

De welstand- en monumentencommissie kan slechts adviezen uitbrengen indien tenminste drie leden aanwezig zijn (waaronder de rayonarchitect of zijn/haar vervanger) en waarvan tenminste twee leden deskundig zijn op het gebied van welstand. Voor de behandeling van monumentenplannen en landschapsplannen / stedenbouwkundige plannen is daarnaast altijd de aanwezigheid van de betreffende deskundige of zijn/haar vervanger vereist.

2 TAAKOMSCHRIJVING

2.1

Taakomschrijving welstand- en monumentencommissie en (integrale) mandaatcommissie

De welstand- en monumentencommissie is belast met zowel wettelijk verplichte als niet wettelijk verplichte taken. De wettelijke taken van de welstand- en monumentencommissie worden uitgevoerd op grond van de Wabo, Woningwet, Monumentenwet en gemeentelijke verordeningen. De commissie is beleidsmatig gebonden aan de voor de plannen geldende en vastgestelde gemeentelijke beleidskaders.

2.1.1 Wettelijke taken

 • 1.
  Welstandstoetsing omgevingsvergunningplichtige bouwwerken. De commissie is bevoegd om B&W te adviseren over de welstandsaspecten van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwen (art. 2.1 / 2.10 Wabo, art. 12 Woningwet, art. 6.2 Bor).
 • 2.
  Toetsing van monumentenaspecten (wijzigingsplannen), art. 2.1 / 2.15 Wabo, art. 11 / 15 Monumentenwet, art. 6.2 Bor) van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwen / monumenten.
 • 3.
  Toetsing van reclames op grond van de welstandsnota of APV.
 • 4.
  De welstand- en monumentencommissie legt de gemeenteraad eenmaal per jaar een verslag voor van de door haar verrichte werkzaamheden. In het verslag zet de commissie tenminste uiteen op welke wijze zij toepassing heeft gegeven aan de welstandscriteria. Tenminste eenmaal per jaar vindt, ten behoeve van het jaarverslag, een evaluatiegesprek plaats tussen een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en de welstand- en monumentencommissie.

2.1.2 Niet wettelijk verplichte taken

De welstand- en monumentencommissie krijgt de opdracht om naast de reguliere taken de volgende (niet wettelijk verplichte) taken uit te voeren:

 • 1.
  Onder de regie van de gemeente - en op verzoek van de commissie, de gemeente of de aanvrager - noodzakelijk geacht vooroverleg voeren met betrokkenen bij de voorbereiding van bouwplannen.
 • 2.
  Indien gevraagd advies uitbrengen aan B&W over de ruimtelijke kwaliteitsaspecten van in voorbereiding zijnde structuurvisies, bestemmingsplannen, ontheffingen / projectbesluiten, beheersverordeningen, beeldkwaliteitplannen, stedenbouwkundige plannen, landschappelijke plannen en andere relevante gemeentelijke beleidsstukken. De welstand- en monumentencommissie krijgt deze stukken reeds in het ontwerpstadium voorgelegd ter advisering en brengt hier desgevraagd schriftelijk advies over uit.
 • 3.
  Advies uitbrengen over stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen die van belang zijn voor de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente.
 • 4.
  Adviseren in het geval van excessen: buitensporigheden in het uiterlijk van bouwwerken die ook voor niet-deskundigen evident zijn.
 • 5.
  Advies over reclame-activiteiten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid onder h en i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat voor reclame-activiteiten geen welstandsadvies van de commissie noodzakelijk is.
 • 6.
  Voorlichting inzake ruimtelijke kwaliteit aan de gemeenteraad, B&W en burgers.

2.2

Taakomschrijving commissieleden

2.2.1 Taken van de rayonarchitect

De rayonarchitect van het Gelders Genootschap is secretaris-deskundige van de commissie. Hij/zij voert als gemandateerd lid van de welstand- en monumentencommissie de eerste gesprekken – het vooroverleg - met de gemeente, planindieners, ontwerpers en andere belanghebbenden, verzamelt relevante informatie en bereidt de behandeling van bouwplannen in de welstand- en monumentencommissie voor. De plannen waarvoor de rayonarchitect een mandaat heeft, worden door hem/haar ter plekke van een advies voorzien (Zie verder 4.2 Gemandateerde behandeling).

De rayonarchitect stelt de agenda voor de commissievergadering op en geeft die door aan de behandelend ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht. Tijdens de commissievergadering introduceert de rayonarchitect de bouwplannen en verstrekt gegevens over het relevante welstandsbeleid voor het betreffende plan en/of gebied. Onder de verantwoordelijkheid van de rayonarchitect wordt de beraadslaging en conclusie over een bouwplan uitgewerkt in een schriftelijk advies, dat in beginsel binnen één week na vergadering verzonden wordt. Mocht deze termijn niet haalbaar zijn, dan vindt tijdig overleg plaats tussen rayonarchitect en gemeente. Eventueel wordt verdaging aangevraagd.

2.2.2 Taken voorzitter

De voorzitter van de welstand- en monumentencommissie is in principe gekozen uit de kring van gemeentebestuurders. Hij/zij is verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie en de kwaliteit van de advisering. Hij/zij let erop dat de commissie adviseert binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Tijdens de openbare vergadering treedt de voorzitter op als gastheer/-vrouw voor alle aanwezigen. Hij/zij legt in het kort de vergaderprocedure uit en informeert wie van de aanwezigen bij een plan wil inspreken. Indien een plan in het vooroverleg is besproken, geeft de voorzitter (of de rayonarchitect) een korte samenvatting van hetgeen in dat stadium van het planproces besproken is. De voorzitter leidt de discussie en biedt alle commissieleden de gelegenheid om hun mening voldoende naar voren te brengen. Hij/zij zorgt ervoor dat na een inhoudelijke discussie over een adviesaanvraag een voor alle aanwezigen korte en heldere samenvatting wordt gegeven. De voorzitter bewaakt verder de voortgang van de agenda. Bij het overleg met de gemeente (bestuurders en ambtenaren) en met de pers treedt de voorzitter namens de commissie naar buiten. De voorzitter organiseert met de commissie een jaarlijkse inhoudelijke evaluatie van de werkzaamheden. De resultaten van de evaluatie worden opgenomen in het jaarlijks verslag van de welstand- en monumentencommissie.

2.2.3 Taken overige deskundigen

De overige deskundigen geven vanuit hun ervaring en inzicht in het vakgebied een onafhankelijke visie op de adviesaanvragen. Op het moment dat zij op de een of andere wijze een zakelijke binding hebben met een bepaald bouwplan laten zij zich voor de betreffende commissievergadering vervangen. Bij langlopende projecten waarbij de inbreng van de commissie verwacht wordt en waarbij de deskundigen een zakelijke binding hebben, treden zij in overleg met de commissie en het bureau tijdelijk terug.

2.2.4 Taken monumentendeskundige

Wanneer wijzigingsplannen voor monumenten zijn geagendeerd, heeft een monumentendeskundige zitting in de welstand- en monumentencommissie. Deze heeft tevens het mandaat van de commissie om zitting te nemen in de mandaatcommissie (met de rayonarchitect).

De monumentendeskundige geeft vanuit zijn ervaring en inzicht in het vakgebied een onafhankelijke visie op de adviesaanvragen. Op het moment dat de monumentendeskundige op de een of andere wijze een zakelijke binding heeft met een bepaald bouwplan laat hij zich voor de betreffende commissievergadering vervangen. Bij langlopende projecten waarbij de inbreng van de commissie verwacht wordt en waarbij de monumentendeskundige een zakelijke binding heeft, treedt deze in overleg met de commissie en het bureau van het Gelders Genootschap tijdelijk terug.

2.2.5 Taken burgerleden

Burgerleden moeten inwoner zijn van de gemeente Neerijnen en zijn alleen betrokken bij de beoordeling van plannen uit deze gemeente. Burgerleden hebben zitting in de welstand- en monumentencommissie als indien gewenst bij de mandaatvergaderingen van de rayonarchitect.

Burgerleden hebben geen vertegenwoordigende functie, maar spreken op persoonlijke titel als lid van de welstand- en monumentencommissie.

Zij geven vanuit hun ervaring en beleving een onafhankelijke visie op de adviesaanvragen en proberen ‘de kijk van de burger’ in een welstandsadvies te vertalen. Zij hebben daarom minimaal een inbreng op het gebied van de bij hen aanwezige gebiedskennis, maatschappelijke verhoudingen en plaatselijke factoren en kenmerken.

Daarnaast kunnen burgerleden een rol hebben bij het bevorderen van een heldere en begrijpelijke communicatie tussen de welstand- en monumentencommissie en een aanvrager.

Op het moment dat een burgerlid op de een of andere wijze een persoonlijke binding heeft met een bepaald bouwplan trekt hij/zij zich voor de betreffende commissievergadering terug. Bij langlopende projecten waarbij de inbreng van de commissie verwacht wordt en het burgerlid een persoonlijke binding heeft, treedt deze in overleg met de commissie en het bureau tijdelijk terug.

3 WERKWIJZE OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND (ODR)

De welstandsprocedure begint met een intake van bouwplannen bij de ODR.

Ten behoeve van de welstand en monumententoets beoordeelt de ambtenaar of het bouwplan is voorzien van de benodigde bescheiden om het te kunnen toetsen.

Welke gegevens nodig zijn, is vastgelegd in de AMVB ‘Besluit Omgevingsrecht (BOR)’ en in de ministeriële regeling omgevingsrecht (MOR). Beide regelingen zijn gebaseerd op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

4 WERKWIJZE VAN DE  WELSTAND- EN MONUMENTENCOMMISSIE

4.1

Vooroverleg over bouwplannen

De gemeente / de ODR biedt de aanvrager de mogelijkheid, om – op afspraak - een nog niet formeel aangevraagd bouwplan in een vooroverleg met de welstand- en monumentencommissie toe te lichten en te bespreken. De rayonarchitect maakt altijd een verslag van het vooroverleg. Vooroverleg vindt in principe in het openbaar plaats. Hiervan kan worden afgeweken na overleg tussen de gemeente / de ODR, de aanvrager en de welstand- en monumentencommissie.

4.2

Gemandateerde behandeling

4.2.1a Rayonarchitect

De rayonarchitect behandelt, in de regel twee keer per maand bij de gemeente / de ODR de plannen. Daarbij kunnen ook burgerleden aanwezig zijn. De rayonarchitect heeft een mandaat van de commissie om zelfstandig plannen af te handelen. Het uitgangspunt voor de mandaatverlening is dat de rayonarchitect grootschalige (stedenbouwkundige) plannen en de meer complexe plannen doorschuift naar de voltallige commissie. Voor de overige plannen heeft hij / zij zowel een positief als negatief mandaat. De commissie zelf is eindverantwoordelijk voor het welstandsadvies. Tenminste één keer per jaar vindt overleg plaats tussen de rayonarchitect en de welstand- en monumentencommissie over het mandaat.

4.2.1b Mandaat ‘kleine commissie’ voor monumentenplannen

Monumentenplannen mogen door een mandaatcommissie worden behandeld, mits hierover afspraken zijn gemaakt met de welstand- en monumentencommissie. Uitgangspunt hierbij is dat de mandaatcommissie alleen monumentenplannen beoordeelt met een relatief geringe ruimtelijke betekenis. In de mandaatcommissie hebben de rayonarchitect en monumentendeskundige van het Gelders Genootschap zitting.

4.2.2 Het mandaatadvies

De rayonarchitect brengt de adviezen uit aan B&W over de vraag of 'het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of een standplaats, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet is strijd is met redelijke eisen van welstand’ en/of het cultuurhistorisch beleid . Dit wordt beoordeeld aan de hand van de criteria zoals opgenomen in de welstandsnota en het cultuurhistorisch beleid. Een positief mandaat-welstandsadvies wordt uitgebracht door een stempel ‘geen bezwaar’ op het adviesformulier te plaatsen. Een negatief mandaatadvies wordt schriftelijk gemotiveerd met een verwijzing naar de relevante criteria uit de welstandsnota.

4.2.3 Openbaarheid gemandateerde behandeling

De behandeling van bouwplannen onder mandaat is openbaar. Via het internet worden de burgers op de hoogte gesteld van het tijdstip en plaats van de gemandateerde behandeling. De agenda wordt op het internet gepubliceerd. De mandaatbehandeling is niet openbaar in gevallen als bedoeld in art. 10, eerste lid, van de Wet Openbaarheid van Bestuur en in gevallen waarin het belang van openbaarheid niet opweegt tegen de in art. 10, tweede lid, van die wet genoemde belangen.

4.2.4 Toelichting opdrachtgever/ontwerper

Opdrachtgevers en ontwerpers worden altijd in de gelegenheid gesteld om de behandeling van hun plan bij te wonen en toe te lichten. Indien zij bij de behandeling aanwezig willen zijn, vermelden ze dit op het daarvoor bestemde formulier of rechtstreeks bij Bouw- en Woningtoezicht. De gemeente zorgt voor de uitnodigingen.

4.2.5 Spreekrecht

Tijdens de gemandateerde behandeling wordt de mogelijkheid tot spreekrecht geboden.

4.3

Openbare commissievergadering

De welstand- en monumentencommissie vergadert in principe eens in de maand. De rayonarchitect behandelt in de tussenliggende periode de voorgelegde bouwplannen onder mandaat. Alleen grote en complexe plannen worden doorgeschoven naar de commissie (zie 2.2.1 t/m 2.2.4 voor taken leden welstand- en monumentencommissie tijdens de commissievergadering). De openbaarheid geldt voor de beraadslaging over bouwplannen, de beoordeling daarvan en voor de adviezen. De commissievergadering of een gedeelte daarvan is niet openbaar in gevallen als bedoeld in art. 10, eerste lid, van de Wet Openbaarheid van Bestuur en in gevallen waarin het belang van openbaarheid niet opweegt tegen de in art. 10, tweede lid, van die wet genoemde belangen.

4.3.1 Locatie vergadering

De welstand- en monumentencommissie vergadert om de vier weken in één van de gemeenten binnen het rayon. Bij de behandeling van belangrijke bouwplannen kan – op verzoek van de gemeente - worden besloten om in de eigen gemeente te vergaderen.

4.3.2 Publicatie agenda

Via het internet worden de burgers op de hoogte gesteld van het tijdstip en plaats van de commissievergadering. De agenda wordt op het op het internet gepubliceerd.

4.3.3 Toelichting opdrachtgever/ontwerper

Opdrachtgevers en ontwerpers worden altijd in de gelegenheid gesteld om de behandeling van hun plan bij te wonen en toe te lichten.

4.3.4 Spreekrecht

Tijdens de openbare vergadering wordt de mogelijkheid tot spreekrecht geboden.

4.4

Het advies

De welstand- en monumentencommissie brengt heldere en goed beargumenteerde adviezen uit aan B&W over de vraag of 'het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of een standplaats, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de criteria zoals opgenomen in de welstandsnota. Een welstandsadvies kan de volgende uitkomsten hebben:

Akkoord

De welstand- en monumentencommissie is van oordeel dat het plan volgens het van toepassing zijnde gemeentelijk beleid op het gebied van cultuurhistorie en/of welstand. Desgewenst motiveert de commissie haar advies schriftelijk.

Niet akkoord tenzij

De commissie adviseert aan B&W het plan te laten aanpassen omdat het volgens de van toepassing zijnde criteria op een aantal punten (nog) niet voldoet aan het van toepassing zijnde gemeentelijk beleid. Een ‘niet akkoord tenzij’ wordt gegeven als de commissie van mening is dat de aanvrager kan volstaan met enkele aanpassingen en deze daarin heeft toegestemd c.q. dit redelijkerwijze is te verwachten. De gemeente / de ODR controleert of de definitieve bouwtekening in overeenstemming is met de voorwaarden van de welstand- en monumentencommissie.

Niet akkoord

De commissie brengt een negatief advies uit aan B&W omdat het plan niet voldoet aan het van toepassing zijnde gemeentelijk beleid. Een negatief advies wordt gegeven als de commissie van mening is dat een bouwplan ingrijpend moet worden aangepast. Adviseert de commissie negatief, dan geeft ze een nauwkeurige schriftelijke motivering. Deze bevat een korte omschrijving van het ingediende plan, een verwijzing naar de van toepassing zijnde beleid en een samenvatting van de beoordeling van het plan op die punten. De gemeente / de ODR maakt een inschatting of de gevraagde aanpassingen nog binnen de vereisten van het bestemmingsplan en de resterende vergunningtermijn te realiseren zijn. Indien dat niet mogelijk is, betekent het negatief advies dat de vergunning opnieuw moet worden aangevraagd.

Aanhouden

De welstand- en monumentencommissie kan het advies aanhouden De gemeente / de ODR geeft dan aan of en hoe lang dit mogelijk is binnen de resterende vergunningtermijn.

4.5

Afwijken van het welstandsadvies en/of -criteria

B&W hebben de wettelijke mogelijkheid om, ook op andere dan welstandsgronden, af te wijken van een welstandsadvies. De redenen voor afwijking moeten bij de bekendmaking van het besluit worden vermeld.

B&W kunnen, eventueel op advies van de welstand- en monumentencommissie, ook gemotiveerd (op welstandsgronden) afwijken van de welstandscriteria zelf. Dat kan bij plannen die niet voldoen aan de vastgelegde criteria, maar wél aan redelijke eisen van welstand. B&W verwijzen in dat geval naar de algemene criteria in de welstandsnota.

4.5.1 Second opinion

Alvorens een second opinion te vragen, bieden B&W eerst de vaste welstand- en monumentencommissie de mogelijkheid tot heroverweging van het eerder uitgebrachte advies. Indien alsnog een second opinion wordt gevraagd, wordt dit gemeld aan de welstand- en monumentencommissie. Bij een second opinion wordt de bouwaanvraag voorgelegd aan een commissie buiten Gelders Genootschap.

5 EVALUATIE

5.1

Jaarverslag B&W

De ODR legt namens B&W de gemeenteraad tenminste eenmaal per jaar een verslag voor waarin zij uiteenzetten:

 • Op welke wijze zij zijn omgegaan met de adviezen van de welstand- en monumentencommissie;
 • In welke gevallen waarin niet is of wordt voldaan aan art. 12, eerste lid Ww, zij zijn overgegaan tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.
 • In welke gevallen waarin niet is of wordt voldaan aan art. 10 van de Erfgoedverordening, ij zijn overgegaan tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

5.2

Jaarverslag welstand- en monumentencommissie

Zie onder punt 2.1.1

6 INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

 

6.1

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.
  Dit reglement treedt in werking de dag volgend op die van de bekendmaking.
 • 2.
  De Verordening op de monumentencommissie, vastgesteld op 19 februari 2009, wordt ingetrokken.
 • 3.
  Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement Welstand- en Monumentencommissie gemeente Neerijnen 2015”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadvergadering van:

de griffier,

de voorzitter,